Ministarstvo finansija o traženju JMBG prilikom reklamacije proizvoda – Bankar.rs
Uncategorized

Ministarstvo finansija o traženju JMBG prilikom reklamacije proizvoda

Ministarstvo finansija potvrdilo je da prodavci robe nemaju prava da od potrošača traže JMBG kao uslov za reklamaciju proizvoda, što deo njih i dalje čini, vodeći se nevažećim Pravilnikom o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnog računa.

Reagujući na Danasov tekst o Pravilniku koji je bio u suprotnosti sa čak tri zakona, a koji je od prodavaca tražio da prilikom reklamacije prikupljaju i matične brojeve potrošača, a po kom mnogi i dalje greškom postupaju, Ministarstvo je našem listu poslalo, kako se navodi, demanti, koji potvrđuje navode stručnjaka citiranih u tekstu. Ministarstvo je inače kontaktirano pre objave teksta, ali nije odgovorilo na postavljena pitanja.

U Ministarstvu se ne osvrću na činjenicu da je Pravilnik bio neusklađen sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakonom o fiskalizaciji, ali potvrđuju da je donošenjem novog Zakona o fiskalizaciji, on prestao da važi.

„U skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, 1. maja 2022. godine, prestao je da važi Zakon o fiskalnim kasama, kao podzakonska akta doneta na osnovu Zakona o fiskalnim kasama, uključujući i Pravilnik. Prema tome, potpuno su neosnovane tvrdnje da po osnovu ovog Pravilnika obveznici fiskalizacije imaju obavezu da prilikom refundacije sredstava od kupaca zahtevaju JMBG“, navode u Ministarstvu.

Kako dodaju, prema Zakonu o fiskalizaciji i podzakonskim aktima, propisano je da je u slučaju povraćaja gotovine kupcu na licu mesta (refundacija), obveznik fiskalizacije u obavezi da izda fiskalni račun za izvršenu refundaciju, pri čemu se, u cilju identifikacije kupca – fizičkih lica, u taj fiskalni račun unosi broj lične karte ili broj pasoša, s tim da su navedeni podaci jasno opredeljeni Tehničkim uputstvom za administrativni i tehnički pregled funkcionalnosti ESIR-a ili L-PFR-a, koji su u obavezi da primenjuju svi obveznici fiskalizacije.

“Napominjemo, da je navedena obaveza propisana kako bi se sprečile zloupotrebe koje mogu nastati u vezi sa povraćajem gotovog novca, odnosno da bi se sprečilo da se kao povraćaj gotovog novca evidentiraju i oni slučajevi kada je došlo do povraćaja gotovog novca licu kome nije izvršena isporuka dobra ili usluge. U tom smislu, ovo je samo jedna od mera u okviru propisa o fiskalizaciji koja je usmerena na smanjenje obima sive ekonomije”, dodaju u Ministarstvu finansija.

“Shodno navedenom, JMBG kupca se ne evidentira kod obveznika fiskalizacije u vezi sa postupkom refundacije fizičkom licu. Izuzetak predstavljaju fizička lica koja se evidentiraju kao obveznici PDV kod Poreske uprave, imajući u vidu da je JMBG za ova lica istovremeno i PIB, kao i da se u ovom slučaju radi o javnom podatku dostupnom na sajtu PU”, zaključuje se u dopisu Ministarstva.

Tags
Back to top button