CBCG priprema zakon za efikasniji platni promet – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESLIDERSVE VESTI

CBCG priprema zakon za efikasniji platni promet

Savet Centralne banke Crne Gore utvrdio je da su neophodne izmene Zakona o platnom prometu zbog usaglašavanja sa Direktivom o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu (PSD2), koju je Evrospka unija usvojila u cilju stvaranja uslova za sigurnija plaćanja, bolju zaštitu potrošača i podsticanje inovacija i primene digitalne tehnologije u platnom prometu.

Na sednici je Savet CBCG utvrdio Radnu verziju nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu.

Pojašnjeno je da se najvažnija novina odnosi na uvođenje novih platnih usluga (usluga iniciranja plaćanja (PIS) i usluga pružanja informacija o računu (AIS)), zbog čega će se ovo tržište “otvoriti” za nove potencijalne pružaoce platnih usluga.

“Dakle, ova direktiva omogućava da, osim banaka i ostalih dosadašnjih pružalaca platnih usluga, i treća lica (npr. fintech kompanije) mogu postati licencirani pružaoci platnih usluga, što će usloviti povećanu konkurenciju na tržištu platnih usluga, od čega će najveću korist imati korisnici platnog prometa, kroz veću transparetnost i niže cene usluga. Istovremeno će biti obezbeđeni visoki sigurnosni standardi i unapređena zaštita korisnika platnih usluga”, navodi se u saopštenju CBCG.

Usaglašavanjem nacionalne regulative sa ovom direktivom po oceni CBCG obezbediće se da pružanje platnih usluga u Crnoj Gori bude uređeno na isti način kao u državama članicama Evropske unije, što će građanima Crne Gore omogućiti da imaju pravo na korišćenje platnih usluga u skladu sa najvišim evropskim standardima i uslovima sigurnosti.

“Predloženo je da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu primenjuje nakon isteka godine dana od dana njegovog stupanja na snagu, kako bi se pružaocima platnih usluga ostavilo dovoljno vremena za adekvatnu pripemu, tj. obezbeđivanje svih potrebnih pretpostavki za nesmetanu primenu Zakona”, piše u saopštenju CBCG.

Na današnjoj sednici Savet je razmatrao i usvojio Izveštaj o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke Crne Gore za decembar 2019. godine, u kom je konstatovano da su aktivnosti Centralne banke tokom ovog perioda realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke u 2019. godini.

Pored toga Savet je doneo Rešenje o izdavanju odobrenja za pružanje platne usluge društvu sa ograničenom odgovornošću Moneta MNE, sa sedištem u Podgorici, koje će pružati platnu uslugu – izvršavanje novčanih doznaka, kroz sistem MoneyGram-a.

Savet je razmatrao Informaciju o aktivnostima vezanim za zaštitu evra od falsifikovanja, u kojoj su predstavljene aktivnosti koje CBCG preduzima na planu sprečavanja falsifikovanja, kao i otkrivanja falsifikata evro novčanica i kovanog novca.

“Značajni rezultati koje je CBCG postigla u ovom segmentu prepoznati su i u Izveštaju Evropske komisje za 2019. godinu, gdje se navodi da je “Crna Gora dostigla visok nivo usklađenosti sa pravnom tekovinom EU”, te da “Centralna banka ima neophodan kapacitet za tehničku analizu i obezbeđuje redovne obuke za lica koja rukuju gotovinom, policiju i tužilaštvo”. U Izveštaju o nadgledanju platnih sistema za 2019. godinu, sa kojim su se danas upoznali članovi Saveta, konstatovano je da je platni sistem CBCG u 2019. godini radio neometano i u skladu sa terminskim rasporedom rada sistema”, naglašavaju u CBCG.

Kroz razmatranje Godišnjeg izveštaja o radu Bankarskog ombudsmana za 2019. godinu, članovi Saveta su se bliže upoznali sa stanjem u oblasti zaštite finansijskih prava klijenata i jemaca u našem bankarskom sistemu i aktivnostima bankarskog Ombudsmana.

Na sednici su razmatrana i druga tekuća pitanja iz domena nadležnosti Saveta CBCG.

Tags
Back to top button