Stvarne vlasnike firmi će proveravati i NBS i Poreska uprava – Bankar.rs
KOMPANIJESLIDERSVE VESTI

Stvarne vlasnike firmi će proveravati i NBS i Poreska uprava

Osim Agencije za privredne registre, prijavu stvarnih vlasnika u Centralnu evidenciju proveravaće i Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, NBS i inspekcije, predviđeno je izmenama i dopunama zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Sve ove institucije dobile su i ovlašćenje da podnose zahteve za pokretanje prekršajnog postupka ukoliko u postupku kontrole utvrde da subjekt nije evidentirao stvarne vlasnike ili da podaci nisu tačni, potpuni, kao i dokumentacija o stvarnim vlasnicima kapitala, prenosi Nova ekonomija.

Kada izmene zakona budu usvojene u Skupštini Srbije, postojeći subjekti koji dosad nisu evidentirali podatke o stvarnom vlasniku imaju novi rok do 31. januara 2020. godine da to učine.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika koji je stupio na snagu početkom juna 2018. propisana je obaveza evidentiranja stvarnih vlasnika kapitala pravnih lica i drugih subjekata – udruženja, fondacija, zadužbina i dr. Međutim, do danas jedan deo subjekata još nije ispunio tu obavezu, iako je zakon dao jasan rok – kraj januara 2019.

Izmenama zakona, APR će moći da podnese zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta ako utvrdi da nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku od 15 dana od dana osnivanja.

Državni organi (Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca, tržišna inspekcija…) u vršenju poslova nadzora i kontrole iz delokruga poslova koje obavljaju nad radom i poslovanjem Registrovanog subjekta, proveravaju da li je izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku od 15 dana od dana promene vlasničke strukture i članova organa Registrovanog subjekta, kao i drugih promena na osnovu kojih se može ceniti ispunjenost uslova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta, navodi Nova ekonomija.

Proveravaće i da li je evidentirao tačne podatke, kao i da li Registrovani subjekt ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Propisano je i da Narodna banka Srbije proverava da li je Registrovani subjekt evidentirao tačne podatke, da li ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika. NBS će imati pravo i da preduzima mere, uključujući i izricanje novčanih kazni prema Registrovanim subjektima nad kojim vrši nadzor (finansijska institucija i pravno lice koje obavlja menjačke poslove).

Dodat je i novi član zakona po kojem nadzor nad primenom ovog zakona i nadzor nad radom Agencije za privredne registre u vezi sa Centralnom evidencijom vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.

Tags
Back to top button