Oglas za posao: Udruženje banaka Srbije zapošljava Specijalistu – Bankar.rs
Uncategorized

Oglas za posao: Udruženje banaka Srbije zapošljava Specijalistu

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE na svojoj web stranici objavilo je sledeći

Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za sledeće radno mesto:

Specijalista za monetarno-kreditnu politiku, bankarski nadzor i poslovanje banaka sa pravnim licima u zemlji

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Opšti uslovi:

 • Da je kandidat državljanin Republike Srbije,
 • Da poseduje organizacione sposobnosti,
 • Da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u bankarstvu i privredi,
 • Visoko obrazovanje – VII / 1 – VSS – diplomirani ekonomista,
 • Radno iskustvo 10 godina,
 • Aktivno znanje jednog svetskog jezika,
 • Poznavanje rada na personalnom računaru.

Opis poslova:

 • Praćenje zakona koji regulišu poslovanje banaka s pravnim osobama u zemlji, regulative iz oblasti monetarno-kreditne politike, regulative iz oblasti kontrole poslovanja banaka, kao i mera kreatora ekonomske politike zemlje na planu konsolidacije i restrukturiranja bankarskog sistema zemlje;
 • Pružanje stručne pomoći članicama u funkciji poboljšanja i unapređenja njihovog poslovanja kroz konsalting usluge vezano za tumačenje i jednoobraznu primenu pomenutih zakona i druge regulative, ali i konsalting usluga u obavljanju drugih poslova sa ​​pravnim licima u zemlji (poslovi financijskih analiza, ocene u upravljanju rizicima i slično);
 • Iniciranje izmena i dopuna zakona i drugih propisa, na temelju povratnih informacija iz bankarske prakse;
 • Organizovanje stručnih savetovanja;
 • Predlaganje mera za prilagođavanje poslovanja banaka sa međunarodnim standardima iz domena kontrole i upravljanja rizicima;
 • Analiza financijskog položaja bankarskog sektora na osnovu baza podataka iz računovodstvenih iskaza;
 • Izrada posebnih analiza po pojedinim pitanjima iz područja funkcionalnog poslovanja banaka (politika plasmana, politika kamatnih stopa i slično), kao i efekata primene zakona koji reguliraju poslovanje banaka u zemlji i regulative iz domena monetarno-kreditne politike, na funkcionalno poslovanje banaka, uz iniciranje predloga za njihovo rešavanje;
 • Poslovi organizovanja i priprema materijala za relevantne stručne odbore;
 • Pripremanje i drugih materijala za organe i tela Udruženja, sprovođenje odluka i zaključaka tih organa i obavljanje drugih poslova po nalogu Generalnog sekretara.
 • Obavlja funkciju risk menadžera u Klirinškoj instituciji banaka (KIB) za operatore platnih sistema za koje je Udruženje banaka Srbije dobilo ili će dobiti dozvolu za rad, što podrazumeva obavljanje svih poslova i radnih zadataka koji su za risk menadžera operatora platnog sustava propisani pozitivnim propisima i unutrašnjim aktima Udruženja.

Uz prijavu na konkurs kandidat je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • Biografiju,
 • Overenu fotokopiju diplome,
 • Uverenje o radnom iskustvu u struci,
 • Uverenje o državljanstvu (orginal),
 • Uverenje suda da osoba nije pod istragom i da se protiv istog ne vodi postupak,
 • Uverenje o neosuđivanosti.

Napomene:

 • Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjenosti uslova podnose se u roku od 30 dana od dana objave konkursa (18.01.2018.godine) s naznakom “Prijava na konkurs” na adresu:

UDRUŽENJE BANAKA SRBIJE p.u.
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 86 / II
11000 Beograd
tel. 011/30 20 760
Fax: 011/30 70 179
e-mail: [email protected]

 

Tags
Back to top button