Nelikvidnost još velika boljka – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

Nelikvidnost još velika boljka

Poslednjeg dana 2017. u blokadi su bili računi 36.441 preduzeća i 16.722 preduzetnika, a ukupan dug „težio” je 308,18 milijardi dinara. – Svaki treći račun se ne plaća na vreme.

Ako je su­di­ti po po­da­ci­ma Na­rod­ne ban­ke Sr­bi­je o blo­ki­ra­nim ra­ču­ni­ma prav­nih li­ca i pred­u­zet­ni­ka na dan 31. de­cem­bra 2017. go­di­ne, ne­li­kvid­nost je još ve­li­ka bolj­ka srp­ske pri­vre­de. Tog da­na u blo­ka­di su bi­li ra­ču­ni 36.441 pred­u­ze­ća i 16.722 pred­u­zet­ni­ka, a nji­hov uku­pan dug „te­žio” je 308,18 mi­li­jar­di di­na­ra. Blo­ki­ra­nih je oko tri hi­lja­de bi­lo vi­še ne­go istog da­na pret­hod­ne go­di­ne.

Pre­ma iz­ve­šta­ji­ma Agen­ci­je za pri­vred­ne re­gi­stre (APR) za 2015. i 2016, srp­ska pri­vre­da je po­če­la da se opo­ra­vlja. Pro­fit ostva­ren u 2016. bio je ve­ći čak 3,4 pu­ta u po­re­đe­nju s do­bit­kom is­ka­za­nim u 2015. go­di­ni, ali se li­kvid­nost pri­vre­de još ne po­pra­vlja.

Broj du­žni­ka či­ji su ra­ču­ni blo­ki­ra­ni se ne sma­nju­je, što zna­či da je pri­vre­da još pre­za­du­že­na, a eko­no­mi­sti tvr­de da su to­me do­pri­ne­le i ban­ke vi­so­kim ka­ma­ta­ma na odo­bre­ne kre­di­te.

 

Izvor: politika.rs

Tags
Back to top button