Banke u BiH zaradile rekordnih 240 miliona KM, a na dve banke otpada gotovo dve trećine – Bankar.rs
EVROPSKE BANKESVE VESTI

Banke u BiH zaradile rekordnih 240 miliona KM, a na dve banke otpada gotovo dve trećine

Prema konačnim nerevidiranim podacima, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH ostvaren je pozitivan finansijski rezultat – dobit posle poreza u iznosu od 240 miliona KM – što je za 39% ili 67 miliona KM više u odnosu na kraj 2016. godine, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH, izveštava Indikator.ba. 
Ostvareni rezultat predstavlja najbolji do sada nakon prethodne godine kada je
dobit bila 173 miliona KM i 2015. godini kada je iznosila 117 miliona KM.
Pozitivan finansijski rezultat od 247 miliona KM ostvarilo je 13 banaka, dok je gubitak u poslovanju u iznosu od sedam miliona KM iskazan kod dve banke – ASA banke i ProCredit banke.
Od ukupno ostvarene dobiti (247 miliona KM) 66% ili 162 miliona KM se odnosi na dve najveće banke u sistemu – UniCredit i Raiffeisen, čiji je udio aktive u bankarskom sektoru 46,5%.
Na kraju 2017. godine ukupna aktiva bankarskog sistema prvi put je prešla iznos od 20 milijardi KM, odnosno iznosila je 20,2 milijarde KM i povećana je za 9,9% ili 1,8 milijardi KM.
Depoziti su ostvarili rast od 11,6% ili 1,6 milijardi KM, odnosno iznosili su 15,8 milijardi KM, dok je ukupni kapital, nakon rasta od 5,8% ili 157 miliona KM, iznosio 2,9 milijardi KM.
Kreditne obaveze bile su 836 miliona KM, dok su novčana sredstava, nakon umerenog rasta od 11,3% ili 590 miliona KM, iznosila 5,8 milijardi KM.

Krediti, sa učešćem od 65,2% u strukturi ukupne aktive su zabeležili rast od 7,4% ili 909 miliona KM i na kraju godine iznosili su 13,2 milijarde KM. Krediti odobreni privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 9% ili od 539 miliona KM, tako da su na dan 31.12.2017. godine dostigli iznos od 6,3 milijarde KM. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabeležili su stopu rasta od 6% ili od 387 miliona KM.

Kada je reč o kreditiranju privrede fokus je na dva sektora s najvećim učešćem u ukupnim kreditima, a to su trgovina (19,6%) i proizvodnja (15,1%) Kreditiranje sektora trgovine u 2017. godini povećano je za 8% ili 190 miliona KM, odnosno na nivo od 2,6 milijardi KM.

Učešće nekvalitetnih kredita je sa 11,7%, koliko je iznosilo na kraju 2016. godine, smanjeno na 9,7% na dan 31.12.2017. godine.

U 2017. godini ukupni kapital bankarskog sistema povećan je za 8% ili 180 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine. Svih 15 banaka u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine imalo je koeficijent adekvatnosti kapitala veći od zakonom propisanog minimuma od 12%. Dve banke imaju manju stopu adekvatnosti kapitala od 14 posto.

U bankama u Federaciji BiH na dan 31.12.2017. godine broj zaposlenih iznosio je 6.655 i povećan je za 0,6% ili 40 radnika u odnosu na kraj 2016. godine.

Finansijski rezultat banaka u FBiH (u 000 KM)

1. ADDIKO BANK d.d. – SARAJEVO 5.249
2.ASA BANKA d.d. – SARAJEVO -3.178
3. BBI d.d. – SARAJEVO 8.615
4.INTESA SANPAOLO BANKA d.d.BiH 24.910
5.KIB d.d. V.KLADUŠA 1.419
6. NLB BANKA d.d. – SARAJEVO 15.186
7.PBS d.d. – SARAJEVO 352
8. PROCREDIT BANK d.d. – SARAJEVO -4.110
9.RAIFFEISEN BANK d.d. BiH – SARAJEVO 72.620
10.SBERBANK BH d.d. – SARAJEVO 5.770
11.SPARKASSE BANK d.d. BiH 19.842
12.UNICREDIT BANK d.d. – MOSTAR 89.531
13. UNION BANKA d.d. – SARAJEVO 1.003
14. VAKUFSKA BANKA d.d. – SARAJEVO 144
15.ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 2.620

Tags
Back to top button