Kako popuniti nalog za plaćanje? Platni promet za početnike – Bankar.rs
SAVETI ZA POSAOSVE VESTI

Kako popuniti nalog za plaćanje? Platni promet za početnike

Prilivi i odlivi novca tokom poslovanja vaše firme odvijaju se pre svega preko vašeg bankovnog računa.

Da biste nešto platili, isplatili ili uplatili na vaš tekući račun potrebno je da vašoj poslovnoj banci date odgovarajući platni nalog.

Platni nalog je obrazac kojim banci prenosite šta želite da učini sa vašim novcem.

Postoje:

  • Nalog za prenos (popunjavate ga kada želite da novac prebacite sa svog na tuđi tekući račun)
  • Nalog za isplatu (popunjavate ga kada želite da podignete gotovinu sa svog poslovnog računa)
  • Nalog za uplatu (popunjavate ga kada želite da uplatite gotovinu na svoj poslovni račun)

Ukoliko se prvi put susrećete sa plaćanjem kao poslovni subjekat, u nastavku teksta možete pronaći jednostavne smernice kako da popunite platni nalog i obavite željenu novčanu transakciju.

Većina firmi neposredno nakon osnivanja nema novca na tekućem računu, ili raspolaže  skromnim iznosom koji potiče od uplate osnivačkog uloga (kapitala) prilikom osnivanja firme.

Ukoliko nemate dovoljno novca za podmirenje tekućih obaveza firme, možete izvršiti uplatu ličnog novca na poslovni račun.

Osnivači privrednih društava vrše uplatu pozajmice osnivača, a preduzetnici uplatu ličnih sredstava na poslovni račun. U prvom slučaju, banka može tražiti na uvid ugovor o pozajmici, a u drugom slučaju odluku o unosu lične imovine u poslovne knjige preduzetnika.

Primer kako popuniti nalog za uplatu prilikom uplate pozajmice osnivača dajemo u nastavku:

Obrasce platnih naloga možete preuzeti sa našeg portala klikom ovde.

U polje platilac unosite lične podatke, u polje primalac podatke svoje firme, a u polje svrha opis transakcije.

U polje šifra plaćanja upisuje se šifra iz šifarnika koji možete pogledati ovde.

Šifra se sastoji od 3 cifre. Za prvu cifru birate 1 ukoliko plaćate u gotovini (uplata gotovinom u banci na primer) odnosno 2 ako plaćate sa računa na račun (kao u našem primeru).

Druge dve cifre opisuju osnov odnosno razlog plaćanja. Za uplatu pozajmice osnivača koristi se šifra 81. Prilikom povraćaja pozajmice, upisuje se šifra 82 (odnosno 182 za povraćaj pozajmice u gotovini ili 282 za povraćaj pozajmice na tekući račun osnivača).

Račun primaoca je broj tekućeg računa vaše firme na koji želite da vam “legne” novac.

Model i poziv na broj zaduženja ostavljate prazne.

Pozajmicu možete uplatiti i bezgotovinski, tako što ćete sa ličnog računa prebaciti novac na poslovni račun. Svi podaci ostaju isti, izuzev šifre koja će u ovom slučaju biti 281.

Nakon što izvršite uplatu novca možete da izmirite svoje obaveze.

Da biste izvršili plaćanje sa vašeg tekućeg računa na tuđi tekući račun koristite obrazac koji se zove nalog za prenos. U govoru se koristi i termin “virman”.

Ovako izgleda popunjen obrazac:

U polje platilac unosite naziv i adresu vaše firme, a u polje primalac naziv i adresu lica kojem transferišete novac. Polje svrha je opisnog karaktera, možete upisati opis transakcije po sopstvenom nahođenju. Obično se navodi dokument po kojem vršite uplatu (na primer račun i broj računa).

U polje šifra plaćanja upisuje se šifra iz šifarnika koji možete pogledati ovde. Šifra se sastoji od 3 cifre. Za prvu cifru birate 1 ukoliko plaćate u gotovini (uplata gotovinom u banci na primer) odnosno 2 ako plaćate sa računa na račun (kao u našem primeru). Druge dve cifre opisuju osnov odnosno razlog plaćanja. Najčešće se koriste sledeće šifre:

  • 221 – promet roba i usluga – koristite za sva plaćanja prema dobavljačima, kada kupujete opremu, materijal, robu za dalju prodaju, usluge za svoju firmu.
  • 226 – isplata zakupnine zakupodavcu
  • 240 – isplata zarada za zaposlene
  • 253 i 254 – plaćanje poreza i doprinosa – tačnu instrukciju koju šifru da upišete u konkretnom slučaju možete dobiti od Poreske uprave i svog knigovođe

U polje valuta upisujete skraćenicu RSD odnosno šifru 941. U polje iznos – jasno – iznos koji prebacujete na tuđi račun, a u polje račun platioca svoj, odnosno u polje račun primaoca tekući račun dobavljača.

Polja model i poziv na broj ZADUŽENJA ne popunjavate.

Čuveno polje model i poziv na broj odobrenja popunjavate samo ako vam je takve instrukcije dalo lice kojem prebacujete novac.

Dobavljači obično na samom računu ispišu ukoliko žele da prilikom plaćanja unesete određeni zapis u polje poziv na broj i  model.

Javna preduzeća uglavnom predviđaju da se upiše i model i poziv na broj. Model je najčešće broj 97, a retko neki drugi broj (na primer 11 kod plaćanja javnom preduzeću Infostan). Poziv na broj ispisan je na samom računu ili nalogu za uplatu koji je odštampan na dnu računa. Prepišite/prekucajte ga u nalog za prenos.

U svakom slučaju, ukoliko je potrebno da upišete model i poziv na broj to će biti istaknuto na instrukciji za plaćanje (na računu, na virmanu koji ste dobili, na obaveštenju/rešenju/opomeni Poreske uprave).

Firmama nije zabranjeno da vrše plaćanja u gotovom novcu. Ipak, zakonodavac je predvideo da primaran način plaćanja bude bezgotovinski (sa jednog tekućeg računa na drugi račun), pa nabavke za gotov novactreba svesti na minimum.

Ukoliko primite gotov novac po osnovu dobara i usluga koje ste prodali (kupci vam plate u kešu) dužni ste da ovako primljen novac uplatite na tekući račun firme u roku od 7 dana. Ovaj novac naziva se pazarom a njegovu uplatu na tekući račun firme vršite predajom novca i naloga za uplatu vašoj poslovnoj banci.

Sledi primer popunjenog naloga za uplatu pazara:

Skrećemo pažnju da je u ovom slučaju i platilac i primalac vaša firma, a da je šifra plaćanja 165.

Svaki platni nalog mora da bude potpisan od strane lica koje je ovlašćeno da potpisuje platne naloge i čiji je potpis deponovan u banci (na kartonu deponovanih potpisa).

Privredna društva i preduzetnici nisu dužni da platne naloge overavaju pečatom, što je nedavno potvrdila i Narodna banka Srbije u saopštenju koje je izdala.

 

Izvor: mojafirma.rs

Tags
Back to top button