Kamate na minuse presporo padaju – Bankar.rs
RačuniSLIDERSVE VESTI

Kamate na minuse presporo padaju

Za pet godina bankarski nameti na keš kredite pali za 9,6, a na dozvoljena prekoračenja za 6,2 procenta. Narodna banka potvrdila da je dozvoljeni minus najskuplja pozajmica.

Dozvoljeni minus je ubedljivo najskuplja bankarska pozajmica, i to potvrđuje i Narodna banka Srbije. Međutim, ne postoji mehanizam koji banke može da “natera” da kamatne stope na dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu znatnije smanje.

 Odluku o tome koje će proizvode uvrstiti u svoju ponudu, kao i da li će potencijalnom klijentu ponuditi ili odobriti konkretan proizvod koji ima u svojoj ponudi i pod kojim uslovima, banka donosi sama – u skladu s načelom slobode ugovaranja, svojom poslovnom politikom i unutrašnjim aktima. Ono što je građanima dostupno jeste lista kamatnih stopa koje zaračunava svaka banka u Srbiji na dozvoljeni i nedozvoljeni minus, koji NBS javno objavljuje i ažurira svakog meseca na svojoj internet stranici.

Kamatne stope na dozvoljene minuse u Srbiji se kreću, u proseku, oko 29,46 odsto. Poređenja radi, zvanična stopa kaznene, zatezne kamate u Srbiji je na nivou od 11,5 odsto i ona se primenjuje na nivou cele zemlje, u slučajevima kada neka firma ili građani kasni sa namirenjem svojih drugih, nebankarskih obaveza. Takođe, stopa na dozvoljeni minus je bar trostruko veća od prosečne stope na keš kredite u našoj zemlji.

– Kamatne stope na pozajmice po tekućem računu jesu više u odnosu na kamatne stope na kredite jer predstavljaju rizik po likvidnost banke usled neizvesnosti po pitanju vremena i obima njihovog korišćenja – rečeno je “Novostima” u Narodnoj banci Srbije. – Od kada je započet ciklus ublažavanja monetarne politike Narodne banke Srbije, odnosno od maja 2013. godine, prosečna ponderisana kamatna stopa na ukupne dinarske kredite stanovništvu: stambene, potrošačke, gotovinske i ostale, smanjena je za 9,8 procentnih poena, a kod gotovinskih za 9,6 procentnih poena. Kako su kamatne stope na dozvoljena prekoračenja po tekućim računima u istom periodu smanjene za 6,2 procentna poena, može se zaključiti da je trend smanjenja kamatnih stopa bio prisutan kod svih tipova bankarskih proizvoda.

SPUSTILI CENU
U periodu od januara 2014. do januara 2018. godine, prema podacima NBS, prosečna kamatna stopa na dozvoljena prekoračenja stanovništvu je smanjena sa 33,6 odsto na 29,4 odsto. Posmatrano po bankama, od 27 banaka koje su odobravale ovaj vid pozajmice, 22 banke su smanjile kamatne stope, pri čemu su tri banke smanjile kamatne stope za preko 10 procentnih poena.

U NBS ističu da je pad kamatnih stopa u prethodnom periodu ostvaren zahvaljujući postignutoj makroekonomskoj stabilnosti, ublažavanju monetarne politike Narodne banke Srbije i jačanju zdrave konkurencije među bankama.

– Napominjemo da banke obavljaju kreditne poslove polazeći od načela slobode ugovaranja kao vida načela autonomije volje utvrđenog Zakonom o obligacionim odnosima, uz obavezu poštovanja i drugih relevantnih odredaba tog zakona i drugih merodavnih propisa – ukazuju u centralnoj banci.

 

PODACI

* 4,9 miliona građana ima otvorene tekuće račune

* 46 milijardi dinara – trenutni iznos dozvoljenog minusa

* 13,6 milijardi dinara – godišnja kamata na ovu pozajmicu

danas.rs

Tags
Back to top button