Šta sve podrazumeva osiguranje kredita? – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIKreditiSVE VESTI

Šta sve podrazumeva osiguranje kredita?

Iako se oko osiguranja stambenih kredita i naplate troškova njihove obrade digla velika prašina, banke koje posluju u Srbiji i dalje savetuju svoje klijente da osiguraju pozajmicu. Reč je samo o preporuci, jer, osim za osiguranje imovine kod stambenih pozajmica, osiguranje kredita nije obavezno.

U slučaju da klijenti ne osiguraju kredit neće imati na raspolaganju neke od pogodnosti koje imaju u slučaju osiguranja. Osiguranje kredita znači da postoji polisa osiguranja vinkulirana u korist banke, tako da ako klijent ostane bez posla ili u slučaju smrti, osiguravajuća kuća vraća kredit banci.

„Kod gotovinskih kredita za refinansiranje klijenti mogu da se opredele za polisu životnog osiguranja koja pokriva ostatak duga po uzetom kreditu ako usledi smrtni slučaj korisnika kredita, potpuni trajni invaliditet ili neki od drugih pokrivenih rizika. Takođe, moguće je da se opredele za polisu osiguranja od nezaposlenosti, pri čemu ukoliko dođe do nezaposlenosti osiguravajuća kuća plaća mesečne rate umesto korisnika kredita“, objašnjavaju za Biznis.rs iz OTP banke.

Rizik gubitka zaposlenja podrazumeva prekid ugovora o radu od strane poslodavca, a koji nije uslovljen kršenjem radnih obaveza zaposlenog. Važan preduslov za dobijanje prava na naknadu jeste prijava i evidencija u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kao i istek odbitnog perioda od 60 dana.

Osiguranje otplate kredita u slučaju gubitka posla ne mogu da ostvare klijenti:

  • Zaposleni na određeno vreme,
  • Zaposleni kod preduzetnika i vlasnici registrovani kao preduzetnici,
  • Zaposleni kod poslodavaca koji na dan zaključenja ugovora o osiguranju imaju manje od pet zaposlenih,
  • Nerezidenti i zaposleni kod poslodavaca koji nisu registrovani na teritoriji Republike Srbije,
  • Penzioneri.

Klijenti bankama, kada je reč o osiguranju otplate kredita, često postavljaju i pitanje koliko rata kredita pokriva osiguranje.

Za slučaj gubitka posla, osiguranje pokriva najviše osam mesečnih rata u kontinuitetu, odnosno 12 rata u toku otplate kredita. U slučaju smrti osiguranika isplaćuje se suma koja je jednaka ostatku duga po kreditu. Za slučaj trajnog invaliditeta osiguranika od 50 do 100 procenata kao posledica nezgode, isplaćuje se srazmeran procenat od glavnice kredita prema utvrđenom stepenu invaliditeta.

U svim navedenim slučajevima isplata osiguranja ne uključuje zakasnele uplate rata i zatezne kamate.

Ako se građani odluče da podignu stambeni kredit, obavezno je osiguranje imovine koje se odnosi na nekretninu koja je stavljena pod hipoteku, pri čemu ako dođe do, na primer, izlivanja vode iz instalacija, klijent dobija nadoknadu od osiguravajuće kuće kako bi izvršio neophodne popravke. Klijenti u ovom slučaju mogu da izaberu i životno osiguranje.

Kada je reč o visini kamatnih stopa, nema razlike u kreditima sa osiguranjem i bez.

„Ne postoji razlika u kamati, već postojanje same polise osiguranja pruža dodatnu sigurnost klijentu. Kod stambenih kredita obavezno je osiguranje imovine, dok druga osiguranja koja klijent ugovara nisu obavezna ni kod stambenih ni kod ostalih kredita. Izuzetak je obavezno životno osiguranje kod kredita za penzionere, ali u tom slučaju banka snosi trošak premije umesto klijenta“, navode iz OTP banke.

Nacionalna korporacija (NKOSK) je državna institucija koja se bavi osiguravanjem kredita koje banke odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina obezbeđenih hipotekom. Poslovne banke u Srbiji su, na osnovu ugovora sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje kredita, u obavezi da ponude na osiguranje svaku pozajmicu koja je podignuta pod uslovima koje postavlja NKOSK.

NKOSK snosi 75 odsto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog potraživanja nastalog od momenta prodaje nepokretnosti pod hipotekom. Od novca ostvarenog prodajom založene nepokretnosti banka prvo pokriva svoja potraživanja, a sav ostali višak, ako ostane, isplaćuje korisniku kredita.

Udruženje banaka Srbije ranije je ukazalo da je osiguranje stambenih kredita kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) zakonit postupak koji je od velike koristi za građane, jer su ti krediti jefitniji od onih bez tog osiguranja.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button