NBS objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

NBS objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima

Radi obezbeđivanja veće uporedivosti naknada za usluge povezane s platnim računom između različitih pružalaca platnih usluga i u skladu sa Zakonom o platnim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2018), Narodna banka Srbije objavljuje uporedive podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima, i to najmanje za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga.

Kako navode u NBS, usluge sa liste reprezentativnih usluga predstavljaju usluge koje su najznačajnije platne usluge u našoj zemlji, tj. usluge koje se najčešće koriste u vezi s platnim računom i koje korisnike platnih usluga izlažu najvećem trošku.

“Uzimajući u obzir navedene kriterijume, Narodna banka Srbije je propisala listu reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom za koje korisnici platnih usluga plaćaju naknade, a koje nudi najmanje jedan pružalac platnih usluga u Republici Srbiji”, podsećaju u NBS.

Lista reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom sadrži izraze i definicije za te usluge i mogu se pogledati na sajtu NBS.

U tom delu internet prezentacije Narodne banke Srbije mogu se pronaći uporedivi podaci o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga za usluge povezane s platnim računima, odnosno paketima usluga koje nude. U pregledima se nalaze podaci o naknadama za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom i podaci o naknadama za uslugu uplate gotovog novca na tuđi platni račun (kao što je npr. uplata gotovog novca za redovne mesečne račune za komunalne usluge na šalteru pružaoca platnih usluga).

“Uporedivi podaci o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisnicima platnih usluga za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga sadrže spisak usluga s liste reprezentativnih usluga povezanih s platnim računom koje određeni pružalac platnih usluga ima u svojoj ponudi u okviru određenih platnih računa odnosno paketa usluga i podatke o naknadama za svaku takvu uslugu u okviru platnog računa, odnosno paketa usluga. Podaci o naknadama za usluge navedene u listi reprezentativnih usluga su prikazani po platnim računima za koje su pružaoci platnih usluga dužni da izrade pregled usluga i naknada povezanih s platnim računom u skladu sa odlukom kojom se utvrđuju sadržaj i forma pregleda usluga i naknada povezanih s platnim računom”, navode u NBS.

Dodaju da uporedivi podaci o naknadama za uslugu uplate gotovog novca na tuđi platni račun sadrže podatke o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju korisniku za platnu transakciju koja se izvršava na osnovu usluge transfera odobrenja koju na šalteru pružaoca platnih usluga inicira platilac, radi uplate gotovog novca u dinarima na platni račun primaoca plaćanja koji se vodi kod istog ili drugog pružaoca platnih usluga iz Republike Srbije (npr. za plaćanje redovnih mesečnih računa za komunalne usluge na šalteru pružaoca platnih usluga).

U slučaju kada uslugu uplate na tuđi platni račun inicira preduzetnik odnosno pravno lice – pružalac platnih usluga, prikazuju se podaci o naknadama za uslugu uplate gotovog novca na platni račun tog preduzetnika odnosno pravnog lica koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga (npr. uplata dnevnog pazara na platni račun koji se vodi kod drugog pružaoca platnih usluga).

U NBS korisnicima skreću pažnju na to da je uporedni pregled naknada informativnog karaktera i da pružalac platnih usluga može naplaćivati i naknade za usluge povezane s platnim računom koje nisu navedene u tom pregledu, s obzirom na to da prikazane naknade predstavljaju naknade za najznačajnije usluge povezane s platnim računom odnosno paketom usluga koje se naplaćuju pored naknade za vođenje platnog računa.

“Detaljnije informacije o svim naknadama koje pružalac platnih usluga naplaćuje korisniku platnih usluga dostupne su kod pružalaca platnih usluga”, ističu u NBS.

Narodna banka Srbije redovno ažurira podatke o naknadama u uporednim pregledima nakon dobijanja novih odnosno promenjenih podataka od strane pružalaca platnih usluga, koji su odgovorni za njihovu tačnost.

Tags
Back to top button