Privredni sud u Nišu povodom naknade za obradu kredita: Presuda u korist banke – Bankar.rs
KreditiSLIDERSVE VESTI

Privredni sud u Nišu povodom naknade za obradu kredita: Presuda u korist banke

Odbacujući tužbu klijenta, sud je naveo da je naknada troškova banci od 0,4 posto odobrenog iznosa kredita znatno ispod standardnih bankarskih troškova u regionu i državama EU.
 Privredni sud u Nišu doneo je ovog meseca presudu u korist jedne banke koju je klijent tužio zbog naplate naknade na ime obrade kredita.

Sud je, presudom donetom 1. februara ove godine, takođe obavezao podnosioca tužbenog zahteva da banci plati sudske troškove u iznosu od 13.500 dinara, piše u presudi čiji je faksimil Udruženje banaka Srbije dostavilo Tanjugu.

Korisnik kredita je u tužbenom zahtevu tražio da se utvrdi ništavost člana iz ugovora o kreditu o njegovoj saglasnosti da banci plati 0,4 odsto naknade od nominalnog iznosa kredita, kao i da mu banka isplati iznos naplaćen po tom osnovu uvećan za zakonsku zateznu kamatu. Ugovor o kreditu je klijent potpisao sa bankom 1. marta 2010.

Tužilac je svoj stav o ništavosti te ugovorne odredbe zasnovao isključivo na činjenici da takva mogućnost nije propisana u članu 1065 Zakona o obligacionim odnosima, što je, kako navodi sud, proisteklo “iz pogrešnog zaključivanja da je zabranjeno ono što nije izričito dozvoljeno”.

– Zakon o bankama u članu 43 izričito pominje mogućnost jedinstvenog načina obračuna i objavljivanja troškova, kamata i naknada bankarskih usluga, naročito po osnovu depozitnih i kreditnih poslova. Iz navedene odredbe proističe da je naplata troškova i naknada bankarskih usluga po osnovu kreditnih poslova dozvoljena i standardna praksa u oblasti bankarskih usluga po osnovu kreditnih poslova – piše u odluci suda.

Takođe se navodi da je Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga predviđeno da ugovor o kreditu kao obavezne elemente sadrži vrstu i visinu svih naknada koje padaju na teret korisnika kredita, uz određenje da li su fiksne ili promenljive, a ako su promenljive – periode u kojima će ih banka menjati.

Privredni sud u Nišu napominje da je ugovaranje obaveze korisnika kredita da banci nadoknadi troškove obrade kreditnog zahteva i praćenja ugovora u saglasnosti s propisima Evropske unije, odnosno s Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta od 23. aprila 2008. godine o kreditnim ugovorima sa potrošačima.

Odbacujući tužbu klijenta, sud je naveo da je naknada troškova banci od 0,4 posto odobrenog iznosa kredita znatno ispod standardnih bankarskih troškova u regionu i državama EU, i da je u postupku utvrđeno da je banka na jasan i transparentan način objavila uslove poslovanja kojima se predviđa i naknada pri puštanju kredita.

– Obaveza korisnika kredita na plaćanje bankarskih troškova je u predmetnom slučaju jasno i precizno uneta u sadržinu ugovora o kreditu, te je njegovim potpisivanjem tužilac izrazio saglasnost s takvom obavezom – zaključio je sud, konstatujući da je time isključena i mogućnost povrede načela autonomije volje potpisnika ugovora.

 

Izvor: srbijadanas.com

Tags
Back to top button