Stečaj četiri banke ušao u sedamnaestu godinu – Bankar.rs
DOMAĆE BANKE

Stečaj četiri banke ušao u sedamnaestu godinu

Agencija za osiguranje depozita još vodi preko 1.000 parničnih i izvršnih postupaka, od čega je oko 200 postupaka s inoelementom. – Ispitano preko 10.000 prijava potraživanja.

Pr­lja­vi pro­zo­ri, is­ki­da­ne ro­let­ne, za­man­da­lje­na i isto ta­ko pr­lja­va vra­ta na zgra­di u cen­tru Be­o­gra­da, u Ma­ke­don­skoj 44. Sa­mo pri­ze­mlje u funk­ci­o­nal­nom sta­nju gde je za­ku­pac dro­ge­ri­ja DM. Ima i dru­gih ne­pro­da­tih ne­kret­ni­na ko­je su u po­se­du če­ti­ri ve­li­ke dr­žav­ne ban­ke: Ju­ban­ke, In­vest­ban­ke, Be­o­grad­ske ban­ke i Be­o­ban­ke.

I po­sle pu­nih 16 go­di­na ko­li­ko tra­je ste­čaj ovu zgra­du nad ko­jom vla­sni­štvo de­le Ju­go­ban­ka u ste­ča­ju i Ju­ban­ka, od­no­sno nje­ni prav­ni sled­be­ni­ci, Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta ne mo­že da pro­da. Po­sled­nji put to je po­ku­ša­la u no­vem­bru pro­šle go­di­ne ka­da je za nju tra­ži­la 5,2 mi­li­o­na evra. Bez uspe­ha.

Ste­čaj nad če­ti­ri dr­žav­ne ban­ke ušao je u se­dam­na­e­stu go­di­nu i kraj mu se ne na­zi­re. Pro­ces uspo­ra­va ve­li­ki broj po­tra­ži­va­nja, broj­ni sud­ski po­stup­ci, a na­ro­či­to oni sa stra­nim ele­men­tom zbog imo­vi­ne u Hr­vat­skoj, Ki­pru, Nju­jor­ku.

 

Izvor: politika.rs

Tags
Back to top button