NBS omogućila bankama da ublaže efekat promene cena domaćih obveznica – Bankar.rs
BANKEDOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

NBS omogućila bankama da ublaže efekat promene cena domaćih obveznica

Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o privremenoj meri koja se odnosi na izračunavanje kapitala banke, da bi se ublažili negativni efekati promene cena hartija od vrednosti na kapital banaka, saopštila je Narodna banka Srbije.

Propisom se omogućava da se iz obračuna osnovnog akcijskog kapitala banke do kraja ove godine isključi 70 odsto neto nerealizovanih gubitaka i dobitaka nastalih na osnovu vrednovanja dužničkih instrumenata.

Novom odlukom je data mogućnost bankama da ublaže negativne efekte promene cena hartija od vrednosti na kapital, nastale usled poremećaja na globalnim finansijskim tržištima, saopštio je NBS.

Privremena mera se odnosi na dužničke hartije od vrednosti koje izdaje država, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, a koje se vrednuju po fer vrednosti kroz ostali rezultat u skladu s Međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja, navodi se u saopštenju.

Ovom merom, Narodna banka Srbije, pored ublažavanja negativnih efekata promene cena hartija od vrednosti na kapital banaka, nastoji da, kao se navodi u saopštenju, da podstakne banke da kupljene hartije od vrednosti zadrže u svojim portfolijima, da otvori prostor za nova ulaganja banaka u ove hartije i da doprinese oslobađanju kapaciteta banaka za nastavak kreditne aktivnosti, naročito u domaćoj privredi.

“Na ovaj način Narodna banka Srbije stvara ravnotežu između pooštravanja monetarnih uslova, kako bi se ograničili efekti inflatornih pritisaka na svetskom i domaćem tržištu, i stimulisanja kreditne aktivnosti banaka radi nastavka podrške realnom sektoru i daljem privrednom rastu.

Izražena globalna neizvesnost usled niza faktora: od posledica još uvek aktuelne krize izazvane pandemijom, preko zaoštrene energetske situacije, usporenih lanaca snabdevanja i globalnih inflatornih pritisaka, a naročito usled trenutne geopolitičke krize vezane za Ukrajinu, i pooštravanje monetarnih politika vodećih centralnih banaka doveli su do rasta kamatnih stopa na međunarodnom finansijskom tržištu, ocenjuje NBS.

“To se u određenoj meri prenelo i na domaće finansijsko tržište i pad cena državnih hartija od vrednosti, a koje se u znatnom iznosu nalaze u bilansima banaka kao investitora u te hartije. Imajući to u vidu, Narodna banka Srbije je prepoznala potrebu za donošenjem propisa privremenog važenja radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Srbije”, navodi se u saopštenju.

Banke će navedenu privremenu meru moći da primenjuju u periodu od 30. juna 2022. do 31. decembra 2022. godine, pri čemu će Narodna banka Srbije nastaviti da analizira celokupnu situaciju i okolnosti na finansijskim tržištima, kontinuirano sagledavajući potrebu za daljim preduzimanjem odgovarajućih mera.

Tags
Back to top button