Šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO… i šta ti ljudi tačno rade? – Bankar.rs
ANALIZESAVETI ZA POSAOSLIDERSVE VESTI

Šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO… i šta ti ljudi tačno rade?

U poslednje vreme sve češće viđaju se i čuju skraćenice koje predstavljaju određena radna mesta, odnosno pozicije. Možda ste čuli – „On je CEO“, trebalo vam je malo vremena da se setite da je taj neko izvršni direktor.
Kod nekih drugih skraćenica, kao što su CAO, CIO ili CTO možete samo da pitate – „Molim?” Portal „Biz lajf“ donosi odgovore na pitanja šta znače skraćenice CEO, COO, CCO, CMO i šta oni rade.

CEO – Chief executive officer

Izvršni direktor, odgovoran za nadgledanje aktivnosti cele kompanije, njemu svi podnose izveštaje.

Odgovornosti direktora:

 • Osmišljavanje kratkoročnih i dugoročnih strategija
 • Raspoređivanje zaduženja, delegiranje
 • Koordiniranje izvršenja zadataka
 • Praćenje kretanja na tržištu, razvoja tehnologije
 • Praćenje kretanja konkurentskih preduzeća iste ili srodne delatnosti
 • Praćenje razvoja sredstava za rad i drugih faktora koji mogu uticati na razvoj preduzeća
 • Kontrola rezultata rada

COO – Chief operations officer

Operativni direktor upravlja kompanijom na dnevnom nivou.

 • Dizajniranje i implementiranje poslovne strategije, planova i procedura
 • Postavavljanje sveobuhvatnih ciljeva za performanse i rast
 • Uspostavitljanje politike koja promovišu kulturu i viziju preduzeća
 • Nadgledanje dnevnog poslovanja kompanije i rada rukovodilaca (IT, marketing, prodaja, finansije itd.)
 • Vođenje zaposlenih da podstiču maksimalne performanse i posvećenost
 • Ocenjivanje performansi analiziranjem i tumačenjem podataka i metrika
 • Pisanje i podnošenje izvještaja Izvršnom direktoru u svim važnim pitanjima
 • Pomaganje izvršnom direktoru u poduhvatima prikupljanja sredstava
 • Učestvovanje u aktivnostima širenja (investicije, akvizicije, korporativni savezi itd.)
 • Upravljanje odnosa sa partnerima / dobavljačima

CFO – Chief financial officer

Finansijski direktor, zadužen za nadzor finansijskih aktivnosti, planiranje finansija i upravljanje rizicima, za tok novca i analizu podataka.

Odgovornosti finansijskog direktora:

 • Upravljanje računovodstvom, ljudskim resursima, odnosima sa investitorima, pravnim, poreskim i trezorskim odeljenjima
 • Sastavljanje periodičnih planova novčanih tokova
 • Sastavljanje izveštaja o izvršenim stavkama planova
 • Analiziranje izveštaja
 • Pregovaranje sa dužnicima o rešavanju dugovanja
 • Utvrđivanje pravila i kriterijuma u vezi sa odobravanjem kredita
 • Kontrola korišćenja kredita
 • Unapređenje poslovanja

CTO – Chief technology officer

Tehnički direktor ili šef tehničkog odseka, čiji je fokus na naučnim i tehničkim problemima.

 • Učestvovanje u ključnim odlukama kao član izvršnog menadžment tima
 • Održavanje bliskih odnosa sa svim članovima rukovodnog tima
 • Upravljanje računovodstvom, ljudskim resursima, odnosima sa investitorima, pravnim, poreskim i trezorskim odeljenjima
 • Nadgledanje finansijskog poslovanja podružnica i inostranih poslova
 • Nadgledanje sistema transakcija kompanije
 • Sprovođenje najbolje operativne prakse
 • Nadgledanje planova za beneficije za zaposlene, sa posebnim naglaskom na maksimiziranju potrošačkog paketa beneficija
 • Pregovaranje o kupovini

CIO – Chief information officer

Direktor informacionih tehnologija, odgovoran za IT i računarske sisteme neophodne za funkcionisanje preduzeća.

 • Pružanje saveta i pomoći višim rukovodiocima u vezi sa nabavkom i upravljanjem IT;
 • Razvijanje, održavanje i olakšavanje implementacije zdrave i integrisane IT strukture
 • Promovisanje efikasnog dizajna i rada svih većih IRM procesa za agenciju, uključujući unapređenje radnih procesa
 • Procenjivanje uslova za zaposlene u pogledu znanja i veština potrebnih za postizanje ciljeva učinka koji su uspostavljeni za IRM
 • Procenjivanje stepena do kojeg svi menadžeri u agenciji ispunjavaju te uslove
 • Razvijanje strategije i specifičnih planova za zapošljavanje i obuku
 • Izveštavanje šefu Odseka o napretku u poboljšanju IRM-a

Šta je IRM?
Upravljanje informacijama (IRM) je podsektor Odseka za upravljanja digitalnim pravima (DRM), tehnologije koje štite osetljive informacije od neovlašćenog pristupa.

CAO – Chief administrative officer

Direktor administracije – nadgleda finansijske, administrativne i marketinške poslove.

 • Obezbeđivanje ulaza u poslovno i strateško planiranje
 • Postavljanje ciljeva za odeljenja i pojedinačne menadžere
 • Saradnja sa kolegama radi implementiranja politike i razvili poboljšanja
 • Organizovanje i koordiniranje internih poslova
 • Nadgledanje raspodele sredstava i budžetiranje
 • Pružanje smernica zaposlenima i procenjivanje njihovog učinka
 • Rešavanje pitanja koja mogu nastati – blagovremeno
 • Preuzimanje odgovornosti za blagovremeno izveštavanje višeg rukovodstva ili regulatornih agencija

CRO – Chief risk officer

Direktor za rizike, zadužen za upravljanje rizicima i mogućnostima kompanije.

 • Održavanje registra rizika zasnovanog na važećim zakonima i propisima, šemama prevare i AML razmatranjima
 • Održavanje inventara unutrašnjih kontrola i mapiranja ključnih oblasti rizika
 • Praćenje napretka pomoću interne revizije, samotestiranja ili kontrole
 • Pomaganje u izvršenju usklađenosti poslovanja preduzeća, utvrđivanje prevare i procena rizika BSA identifikacijom ključnih rizika
 • Monitoring rizika: Pomaganje u razvoju i praćenju ključnih pokazatelja rizika (KRI) koji su mapirani na različite načine kako bi se utvrdilo povećanje rizika i proaktivno sprovodile mere za smanjenje rizika
 • Identifikovanje novih rizika koji predstavljaju nove regulative, prevare ili pranje novca
 • Analiza podataka: Koordinacija prikupljanja informacija o riziku iz izvornih sistema, odjeljenja i izvještavanja.
 • Analiza podataka i primena na različite ključne oblasti rizika kako biste ažurirali profil rizika
 • Upravljanje objavama, distribucijom i dostupnošću pravila i postupaka za usklađivanje i finansijski kriminal

CCO – Chief creative officer

Kreativni direktor u kreativnim ili dizajnerskim industrijama – zadužen je za upravljanje kreativnim timom.

 • Usmeravanje kreativnog proizvoda kompanije
 • Razvijanje strategije umetničkog dizajna koji definiše brend kompanije
 • Stvaranje jedinstvenog imidža kompanije i isporučivanje prepoznatljivog dizajna potrošačima
 • Stvaranje jasne slike brenda koja je osnovni i suštinski posao u celoj kompaniji
 • Oglašavanje nezaboravnog umetničkog dizajna, strukturiranje za ostvarivanje funkcionalnih ciljeva
 • Osiguravanje da se dizajn i funkcionalnost kombinuju harmonično tako da firma može predstaviti proizvod koji uspešno predstavlja njen kreativni brend

CMO – Chief marketing officer

Direktor marketinga i njegove odgovornosti:

 • Planiranje marketinških ciljeva
 • Sprovođenje marketinških planova i programa
 • Istraživanje, analiziranje i nadgledanje finansijskih, tehnoloških i demografskih faktora koji utiču na tržišne šanse
 • Planiranje i nadgledanje oglašavanja i promocija
 • Komunikacija sa spoljnim propagandnim agencijama, autorima i umetnicima
 • Davanje preporuka u vezi sa strategijom formiranja cena
 • Sprovođenje efektivne kontrole marketinških rezultata
 • Procena reakcije tržišta na propagandne programe i pakovanje i sastav proizvoda
 • Preporučivanje i predlaganje promena
 • Priprema i podnošenje izveštaja o marketinškim aktivnostima

KAM – Key account manager

Menadžer za ključne kupce, obavlja sve kontakte s ključnim kupcima, ugovara poslove i vrši prodaju, prati razvoj tržišta i na osnovu analiza utvrđuje ciljeve prodaje.

 • Upravljanje prodajom i održavanje odnos sa određenim kupcima
 • Menadžer računa održava postojeće odnose kompanije sa klijentom ili grupom klijenata, osiguravajući nastavak saradnje
 • Upravljanje odnosa sa klijentom naloga na koje su dodeljeni. Klijent će ostati sa jednim rukovodiocem računa tokom trajanja angažovanja kompanije
 • Menadžeri računa služe kao interfejs između servisa za kupce i prodajnog tima u kompaniji
 • Menadžer računa služi da razume zahteve kupaca, planira kako da ispuni ove zahteve i generiše prodaju za kompaniju kao rezultat

Project Manager, Project Leader

Menadžer projekta ili vođa projekta ima sledeće odgovornosti:

 • Sastavljanje plana izrade projekta
 • Raspoređivanje zaduženja
 • Koordinacija izvršenja zadataka
 • Kontrola rezultata rada i izvršavanja projekta
 • Ispravljanje nepravilnosti u toku izvršenja projekta
 • Planiranje budžeta projekta

PR (Manager)

Menadžer za odnose s javnošću (PR Manager, Public Relations Manager) ima odgovornosti:

 • Ostvarivanje saradnje sa svim sredstvima javnog informisanja
 • Istraživanje stavova i potreba određene ciljne grupe
 • Slanje rezultata istraživanja sredstvima javnog informisanja
 • Organizovanje javnih nastupa
 • Planiranje i naručivanje reklamnih spotova
 • Organizacija komunikacije sa okruženjem
 • Copywriter
 • Pisac reklamnih tekstova i slogana
 • Kreiranje bilborda, brošura, kataloga, tekstova za reklamni džingl, reklama u magazinima i novinama, prodajnih pisama i druge direktne pošte, skripte za televizijske ili radio reklame, društvene mreže i druge marketinške komunikacije

Oni su najčešće poznati kao pisci sadržaja veb-stranica ako se njihov rad pojavljuje uglavnom na internetu. Pisac sadržaja pomaže u pravljenju onlajn-reklama, veb-stranica, biltena e-pošte, blogova i postova društvenih medija

Merchandiser

Izlagač robe – zadužen za slaganje robe i kontrolu izloženosti robe u prodajnom objektu, što treba da doprinese većoj prodaji.

Tags
Back to top button