Agencija za urbanizam za potpunu digitalizaciju planova – Bankar.rs
KOMPANIJEMAKROEKONOMIJASLIDERSVE VESTI

Agencija za urbanizam za potpunu digitalizaciju planova

Izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koje su stigle u skupštinu, predviđeno je formiranje Agencije za planiranje i urbanizam. Kako je navedeno u obrazloženju, ova agencija biće nadležna za obavljanje pripreme, koordinaciju i praćenje izrade planskih dokumenata u Republici Srbiji.

Takođe, ona će izdavati potvrde o zelenim sertifikatima, licence za izradu planskih dokumenata, davaće informacije o lokaciji za potrebe izgradnje, o lokaciji za potrebe konverzije, sprovodiće stručnu kontrolu i kontrolu usklađenosti dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja.

Izmenama pomenutog zakona predviđeno je i uvođenje instituta glavnog republičkog i glavnog pokrajinskog urbaniste radi efikasnijeg sprovođenje politike prostornog razvoja, odnosno planiranja, korišćenja, uređenje i zaštite prostora.

Uvodi se i princip zelene agende u planiranje i izgradnju radi podsticanja razvoja „zelene ekonomije”. Izmenama i dopunama ovog zakona stvara se okvir za korišćenje namenskih fondova za podsticanje „zelene” izgradnje, smanjenje karbonskog otiska, podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije, podsticanje razvoja urbane i elektromobilnosti i dr.

Za stručnoanalitičke poslove, tradicionalno su bile formirane posebne institucije, primera radi zavodi, direkcije, instituti. U poslednje vreme, a naročito u poslednjih dvadesetak godina formiraju se javne agencije, čiji je okvirni rad uređen Zakonom o javnim agencijama, a preciznije se određuje na osnovu drugih zakona i propisa.

Agencija će omogućiti i ažurno vođenje centralnog registra planskih dokumenata, registra braunfild lokacija (zemljište koje je ranije izgrađeno i korišćeno da bi usled ekonomskih ili drugih razloga bilo zapušteno), potvrđivaće sertifikate „zelene” gradnje, izdavaće licence za pravna lica u oblasti planiranja, kontrolisaće usklađenost planskih dokumenata.

Poseban zadatak agencije biće potpuna digitalizacija planskih dokumenata, i uvođenje sistema e-prostor kojim se planira reforma sistema produkcije i distribucije planskih dokumenata, uključujući i uslove izgradnje. Koncept reforme bio je na javnoj raspravi u aprilu 2022. godine, koja iz tehničkih razloga nije formalno završena, tako da će se po usvajanju predmetnih izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji ovaj dokument ponovo naći na javnoj raspravi.

Ovim konceptom će se posebno razraditi uvođenje instituta glavnog državnog urbaniste. Poslove glavnog republičkog urbaniste obavljaće direktor agencije, a poslove glavnog urbaniste autonomne pokrajine direktor organizacione jedinice agencije za autonomnu pokrajinu. Osnovna namera je da se stručna kontrola i kontrola usklađenosti dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja efikasnije obavlja, a deo nadležnosti ministra i nadležnog ministarstva delegira agenciji, odnosno glavnim urbanistima.

Predloženo je uvođenje registra braunfild lokacija, koji će da vodi Agencija za prostorno planiranje i biće javno dostupan. Ovaj registar će da objedini sve podatke iz jedinica lokalnih samouprava.

Jedinice lokalne samouprave biće dužne da agenciji u roku od šest meseci od dana njenog osnivanja, dostave podatke o braunfild lokacijama na svojoj teritoriji. Agencija mora u roku od šest meseci da sačini registar podataka o braunfild lokacijama i učini ga javno dostupnim.

Braunfild lokacije predstavljaju mesta na kojima se nalaze objekti, koji su, u ovom trenutku zapušteni, koji se ne koriste, zgrade koje zauzimaju određene površine građevinskog zemljišta. Uvođenjem registra i formiranjem detaljne evidencije ovih lokacija, stvaraju se uslovi za analizu svake pojedinačne i preduzimanje mera koje će omogućiti upotrebu predmetnih lokacija, u smislu rekonstrukcije, oslobađanje zemljišta za izgradnju…

Primena pomenutih mera omogućiće da se građevinsko zemljište, kao iscrpiv resurs, na kome se nalaze zapuštena industrijska postrojenja, ponovo koristi, ne zauzimajući nove površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta, a istovremeno se vrši remedijacija, rekultivacija i revitalizacija zemljišta na kojem se nalaze braunfild objekti, navode iz Ministarstva za saobraćaj i građevinarstvo koje je predlagač izmena zakona.

Politika

Tags
Back to top button