Kad banka može da ukine dozvoljeni minus – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKERačuniSLIDERSVE VESTI

Kad banka može da ukine dozvoljeni minus

U Evropskoj uniji u pripremi izmena Direktive o potrošačkim kreditima a predložene su i neke pogodnosti koje se tiču pozajmica po tekućem računu

Odbor Evropskog parlamenta nadležan za zaštitu potrošača zatražio je proteklog meseca da se bankama ne dozvoli da bez najave i mogućnosti otplate ukidaju prava na „minus” po tekućim računima.

Predloženi amandman uputila su dva poslanika Evropskog parlamenta u vezi sa izmenama Direktive o potrošačkim kreditima, čija konačna verzija još nije usvojena. Do eventualnog usvajanja izmene propisa nije poznato ni da li će biti usvojen, odnosno hoće li se naći u konačnoj verziji izmenjenog teksta Direktive o potrošačkim kreditima.

U kom slučaju banke u Srbiji imaju mogućnost da raskinu ugovor o kreditu po tekućem računu i da li je bilo pritužbi građana zbog eventualnih kršenja propisa.

Kolika je danas prosečna kamata kod dozvoljenog minusa i da li ovu vrstu najskupljih pozajmica građani Srbije koriste u većoj meri, pitali smo nadležne u Narodnoj banci Srbije.

Kako su u NBS nedavno objasnili za „Politiku”, nezavisno od predloženog amandmana, u našim postojećim propisima već su precizno definisani obavezni elementi ugovora o dozvoljenom prekoračenju. Između ostalog i obaveza da se tim ugovorom predvide uslovi, postupak i posledice otkaza, odnosno raskida ugovora.

– Kako je dozvoljeno prekoračenje po računu zapravo ugovoreni iznos sredstava koji banka stavlja na raspolaganje korisniku računa, ovaj kreditni proizvod zasniva se na ugovoru. On se zaključuje između korisnika i banke, a kao što to važi i u pogledu drugih ugovora, na raskid dozvoljenog prekoračenja po računu se primenjuju opšta pravila ugovornog prava – navode nadležni u dopisu poslatom za naš list.

Ističu i da propisi koji uređuju zaštitu korisnika finansijskih usluga u Srbiji dodatno preciziraju obavezu banaka da u predugovornoj fazi (u kojoj korisnicima uručuju ponudu na propisanom obrascu, i to na papiru ili na drugom trajnom nosaču podataka) predoče korisnicima uslove i postupak raskida ugovora i obaveštenje u kojim se slučajevima od korisnika može zahtevati potpuna otplata dozvoljenog prekoračenja računa.

– Obavezan element ugovora o dozvoljenom prekoračenju po računu su i upozorenje o posledicama u slučaju neizmirivanja obaveza, uslovi, postupak i posledice otkaza, odnosno raskida ugovora o kreditu u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, kao i obaveštenje o uslovima i načinu ustupanja potraživanja u slučaju neizmirenja obaveza.

Napominju da su samim tim uslovi za raskid ugovora o dozvoljenom prekoračenju po računu i razlozi iz kojih banka može da zahteva potpunu otplatu iznosa unapred jasno i precizno definisani ugovorom o dozvoljenom prekoračenju koji korisnici zaključuju sa bankama.

– Banka nikako ne može samovoljno i bez razloga da raskine ugovor o dozvoljenom prekoračenju već je neophodno da nastupi neki od uslova predviđenih ugovorom. To praktično znači da korisnici koji uredno izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zaključenim ugovorom, neće doći u situaciju da im banka otkaže, odnosno raskine ugovor o dozvoljenom prekoračenju– naglašavaju u Centralnoj banci.

Na pitanje da li je ipak bilo pritužbi klijenata vezanih za rad banaka u ovom segmentu kreditiranja, u NBS kažu da su u 2021. godini primili svega dve pritužbe koje su se odnosile na raskid ugovora o dozvoljenom prekoračenju po računu (obe neosnovane), a tokom 2022. godine, do dana sačinjavanja ovog odgovora nije bilo niti jedne pritužbe po tom osnovu.

Oko 1,3 miliona građana Srbije, prema podacima od kraja maja, imalo je ugovorenu mogućnost dozvoljenog prekoračenja uz korišćenje tekućeg računa. Prema poslednjim raspoloživim podacima iz tog perioda, prosečna ponderisana kamatna stopa na dozvoljena prekoračenja po tekućem računu stanovništva na godišnjem nivou iznosila je 28,9 odsto.

– Posmatrano po bankama, kamatne stope u maju su bile u rasponu od 9,8 procenata do 33,9. U periodu od januara 2014. godine (od kada Narodna banka Srbije objavljuje pojedinačne podatke po bankama) do maja 2022. godine, prosečna ponderisana kamatna stopa na dozvoljena prekoračenja stanovništva smanjena je sa 33,6 odsto na 28,9.

Stanje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu u maju 2022. godine iznosilo je oko 18 milijardi dinara, što je udeo od svega 1,3 procenta u ukupnom stanju kredita odobrenom stanovništvu.

– To je i očekivano imajući u vidu da pozajmice po tekućem računu predstavljaju jedan od najskupljih vidova kreditiranja. Pre svega zbog toga što su vreme i obim njihovog korišćenja, kao i vraćanja neizvesni – napominju u NBS.

Izvor: Politika

Tags
Back to top button