Kada stranci u Srbiji mogu dobiti povraćaj PDV-a? – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASVE VESTI

Kada stranci u Srbiji mogu dobiti povraćaj PDV-a?

Zakonom o porezu na dodatu vrednost (PDV) regulisana su prava stranih obveznika pri povraćaju PDV-a u Republici Srbiji.

Poreski savetnik Zoran Janković za Biznis.rs objašnjava da, kada je reč o povraćaju PDV-a stranim državljanima, neophodno je napraviti razliku između povraćaja, refakcije i refundacije poreza.

“Povraćaj i refundacija su termini vezani za rezidenta poreskog obveznika, a refakcija je vezana za nerezidenta i neke specifične institucije. Zakon predviđa da strani obveznik, u određenim slučajevima i pod određenim uslovima, ima pravo na refakciju PDV-a koji mu je obračunat na promet dobara i usluga koje je nabavio u Republici Srbiji”, kaže Janković.

Strana lica, odnosno nerezidenti, ostvaruju pravo na refakciju, u skladu sa Zakonom, na osnovu zahteva potpisanog od strane ovlašćenog lica koji se podnosi Poreskoj upravi.

Refakciju PDV-a strani obveznik može izvršiti pod uslovom da je PDV za promet dobara i usluga iskazan u računu i da je račun plaćen. Takođe, obaveza je i da je iznos PDV-a iskazan u jednom ili više računa, za koji podnosi zahtev za refakciju poreza, veći od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan podnošenja zahteva.

Zakon uslovljava nerezidente da na refakciju PDV-a imaju pravo i kada ne vrše promet dobara i usluga u Republici Srbiji, osim:

  • Usluga prevoza dobara koje su u skladu sa članom 24. stav 1. tač. 1), 5) i 8) Zakona oslobođene poreza
  • Usluga prevoza putnika koji u skladu sa članom 49. stav 7. Zakona podleže pojedinačnom oporezivanju prevoza
  • Dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV-a ima obveznik PDV – primalac dobara ili usluga

“Svi navedeni uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno da bi strani obveznik imao pravo na refakciju PDV-a. Tako na primer nema pravo na refakciju PDV-a koji mu je obračunat i u računu iskazan za promet nekih drugih dobara i usluga, bez obzira na to što su ispunjeni svi drugi propisani uslovi”, naglašava Zoran Janković.

Sa druge strane, nerezidentima je dozvoljen povraćaj poreza ako je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze. U tom slučaju obveznik ima pravo na povraćaj razlike.

“Refakcija PDV-a je dozvoljena institucijama kao što su humanitarne organizacije, crkve i verske zajednice, diplomatska i konzularna predstavništva, kao i međunarodne organizacije. Ako se diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo ili međunarodna organizacija, odnosno lice iz člana 24. stav 1. tačka 16) ovog zakona ne opredeli da izvrši nabavku ili uvoz dobara, odnosno primi usluge, namenjene njihovim službenim, odnosno ličnim potrebama, uz poresko oslobođenje, ima pravo na refakciju PDV-a”, objašnjava Janković.

Zahtev za refakciju PDV-a podnosi ovlašćeno lice jednom godišnje, a najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici Srbiji u prethodnoj kalendarskoj godini. Zahtev se podnosi na Obrascu REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju.

Uz zahtev je neophodno dostaviti potvrdu o registraciji za PDV, odnosno drugi oblik poreza na potrošnju, izdatu od strane poreskog organa države u kome se nalazi sedište stranog obveznika (original i overen prevod). Takođe, uz zahtev je obavezno priložiti i plaćene račune o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama u Republici Srbiji, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

Poreska uprava nakon izvršene provere ispunjenosti uslova za refakciju, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva i dostavlja Rešenje podnosiocu zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refakcija PDV-a.

Zahtev i dokumentacija dostavljaju se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, a Rešenje u elektronskom obliku.

“Refakcija PDV-a vrši se u valuti države podnosioca zahteva u iznosu dobijenom preračunom dinarskog iznosa refakcije po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, uz odbitak troškova preračuna”, zaključuje poreski savetnik Zoran Janković.

Izvor: Biznis.rs

Tags
Back to top button