Vlada Srbije: 45 miliona dinara za podršku startapovima i smart city centrima – Bankar.rs
ANALIZEKOMPANIJESVE VESTI

Vlada Srbije: 45 miliona dinara za podršku startapovima i smart city centrima

Vlada Srbije će iz budžeta izdvojiti sredstva za program podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara u 2021. godini. Ukupan iznos državne podrške je 45.000.000 dinara.

Novim programom države biće utvrđeni ciljevi, korisnici, namena sredstava, uslovi za dobijanje sredstava, finansijski okvir, neophodna dokumentacija, način izbora prijava, način prijavljivanja, zaključivanje ugovora i praćenje realizacije aktivnosti. Inače, sam program sprovodi Kabinet ministra bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj, a po odobrenom projektu dodeljivaće se sredstva u maksimalnom iznosu od 3.000.000 dinara.

“Radom regionalnih inovacionih startap i smart siti centara stvaraju se uslovi za razvoj startap zajednice, a mladim preduzetnicima se omogućava pristup stručnoj, mentorskoj, pravnoj, savetodavnoj i logističkoj podršci za pokretanje i vođenje biznisa. Takođe, novi talas tehnoloških inovacija usmeren na podizanje kapaciteta gradova i opština doprinosi izgradnji digitalizovanih zajednica budućnosti – pametnih i sigurnih gradova”, navodi se u saopštenju.

Opšti cilj ovog programa je unapređenje inovacionog ekosistema na teritoriji Srbije kroz pružanje podrške radu regionalnim inovacionim startap i smart siti centrima uspostavljenim kroz programe realizovane u periodu 2018–2020. godine, prenosi portal Biznis.rs.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaće sve jedinice lokalne samouprave koje su samostalno ili u saradnji sa organizacijom iz inovacionog ekosistema uspostavile Regionalni inovacioni startap ili smart siti centar kroz programe realizovane u periodu od 2018. do 2020. godine.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava nemaju realizatori projekata koji nisu opravdali sredstva dobijena na osnovu programa realizovanih u periodu od 2018. do 2020. godine. Sredstva koja dobiju lokalne samouprave za podršku radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara moći će da se koriste za sledeće namene:
Tehničko i strukturno umrežavanje sa drugim regionalnim inovacionim startap i smart siti centrima, organizacijama prepoznatim u inovacionom ekosistemu i univerzitetima, fakultetima i drugim obrazovnim ustanovama, sprovođenje programa rada usmerenog na organizaciju obuka, edukacija od strane iskusnih eksperata, pružanje mentorske podrške, kao i na realizaciju drugih aktivnosti kojima se startapovima obezbeđuje pristup izvorima finansiranja, računovodstvene i pravne usluge i dr.

Nabavku usluge upravljanja startap centrom od strane menadžmenta sa prethodnim iskustvom u razvoju i upravljanju preduzetničkim poduhvatima, startap centrima, inovacionim centrima i drugim organizacijama ili projektima uspostavljanja istih sredstva se ne mogu koristiti za: investiciono održavanje, građevinske radove, nabavku opreme, nameštaja i uređaja, osnivanje i rad pojedinačnih startap kompanija, zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita, troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske troškove, indirektne i administrativne troškove, tekuće troškove, kreditiranje trećih lica i druge aktivnosti koje nisu u skladu sa namenom sredstava.

Ispunjenost uslova za dodelu sredstava startapima utvrdiće Komisija za ocenu prijava i praćenje realizacije programa.

“U slučaju da je prijava nepotpuna, podnosilac prijave će biti obavešten da u roku ne kraćem od pet radnih dana od dana dostavljanja obaveštenja dopuni prijavu, a kako bi prijava bila predmet razmatranja na sednici Komisije. Obaveštenje o potrebnoj dopuni prijave dostavlja se podnosiocu prijave na elektronsku adresu naznačenu za kontakt u Obrascu prijave. Ukoliko ne postupi po obaveštenju u navedenom roku, smatraće se da prijava nije kompletna i neće se razmatrati”, navodi se u saopštenju.

Postoji i mogućnost da izvrši dodatnu proveru podnete dokumentacije, kao i da traži dodatne informacije koje se odnose na plan realizacije projektnih aktivnosti i planirani budžet projekta, pre odlučivanja o podnetoj prijavi, ali samo za podnosioca prijave koji je ispunio formalne uslove iz Programa i konkursa.

Tags
Back to top button