Intervju: Ilija Ivanović, CEO Financial Solutions – Faktoring u službi rasta poslovanja – Bankar.rs
ANALIZEINTERVJUISLIDERSVE VESTI

Intervju: Ilija Ivanović, CEO Financial Solutions – Faktoring u službi rasta poslovanja

Faktoring usluge izazivaju sve veće interesovanje među kompanijama. O ovoj temi Bankar.me je razgovarao sa izvršnim direktorom faktoring društva Financial Solutions doo Podgorica Ilijom Ivanovićem.

Upravljanje potraživanjima važan je segment poslovanja pogotovo u izuzetno nepredvidivom ekonomskom okruženju sa kojim se danas suočavamo usled epidemije COVID -19. Da li crnogorska preduzeća prepoznaju značaj faktoringa kao instrumenta koji bi im pomogao u obezbeđivanju likvidnosti?

Efikasno upravljanje potraživanjima izuzetno je važan segment poslovanja. U uslovima kriza, i generalno slabije likvidnosti, menadžment svake kompanije upravljanje potraživanjima stavlja u fokus svoje pažnje. U cilju održavanja svoje likvidnosti, preduzeća u kriznim vremenima usmeravaju svoju pažnju na rešavanje ovog pitanja odnosno na ostvarivanje efikasne i sigurne naplate. Međutim, kada je naplata potraživanja usporena, a likvidnost narušena, crnogorskim kompanijama je najlakše da posegnu za brzim, kratkoročnim kreditima što je i bio najčešći slučaj do sada. Ipak, i crnogorske kompanije počinju da prepoznaju faktoring kao instrument kojim kroz otkup potraživanja od strane faktoring kompanije mogu poboljšati svoju likvidnost, a uz to i poslovni ugled urednijim plaćanjem obaveza svojim dobavljačima. U momentu kada se kompanije i u drugim zemljama suočavaju sa sličnim problemima i narušenom likvidnošću, pravovremeno plaćanje obaveza crnogorskih kompanija prema njihovim partnerima u inostranstvu, značajno povećava pregovaračku moć, pospešuje brzinu nabavke nove robe i pokretanje novog ciklusa, a time i njihovu konkurenost na domaćem tržištu gde prodaju te proizvode. Sve su to razlozi koje crnogorske kompanije prepoznaju i sve više koriste pogodnosti i prednosti faktoring aranžmana.

U kojim delatnostima ste identifikovali veću potrebu za ovom uslugom?

Faktoring je koristan svim kompanijama i gotovo u svim industrijama se pokazuje kao poželjan intrument za pospešivanje likvidnosti. Mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori, u svim delatnostima, mogu imati jako puno koristi od korišćenja faktoring usluga. Manjak likvidnosti i dugi rokovi plaćanja, koje su često primorani da daju svojim kupcima, a zatim i kašnjenja i probijanja tih rokova vrlo su česti uzroci nestabilnosti. Ovakve situacije usporavaju rast i razvoj ovih kompanija, a neke od njih dovode i na rub opstanka na tržištu. Kroz korišćenje faktoring usluga, ove kompanije oslobađaju obrtni kapital i povećavaju mogućnost za dalje investicije u svoj biznis. Prednost faktoringa je osim navedenog i u brzoj raspoloživosti i jednostavnosti postupka realizacije novčanih sredstava. Za razliku od kredita, faktoring je raspoloživ i novoosnovanim i preduzećima sa malim kreditnim potencijalom i slabijim rejtingom koja se ne bi mogla zadužiti kod poslovnih banaka.

Da li očekujete da će neke druge delatnosti pokazati veće interesovanje za faktoring?

Verujemo da će preduzeća koja se bave proizvodnjom, ali i trgovinska preduzeća i veleprodaje robe široke potrošnje pokazati sve veće interesovanje za faktoringom. U praksi smo već počeli da beležimo uzlazni trend u korišćenju faktoringa od strane ovih klijenata. Preduzeća žele da testiraju da li je faktoring pravo rešenje za njih, pa često traže faktoring uslugu za jedan deo svojih potraživanja. U trenutku kada vide da kroz uslugu kompanije Financial Solutions (FS) mogu brzo obezbediti novčana sredstva a samim tim izvršiti na vreme i plaćanja prema svojim dobavljačima i time obezbediti značajne dodatne rabate i pogodnosti, preduzeća se lakše i brže odlučuju za naredne faktoring aranžmane.

U kojim situacijama se faktoring preporučuje?

Faktoring se preporučuje svim kompanijama koje zbog dugih rokova plaćanja nemaju dovoljno obrtnog kapitala kako bi finansirali rast poslovanja. Faktoring im omogućava upravo to, da brzo dođu do novčanih sredstava, iskoriste ih za nabavku novih zaliha, bolju pregovaračku poziciju kod dobavljača, osvajanje novih kupaca i rast i razvoj svog poslovanja. Korišćenje faktoring aranžmana se preporučuje i kompanijama koje planiraju da uđu u nove investicione cikluse, i pre razgovora sa bankama o novom zaduživanju. Kroz korišćenje faktoringa ove kompanije mogu pozitivno da utiču na kvalitet bilansa, i na taj način ostvare kvalitetniji dogovor sa kreditorom.

Da li je ova usluga ponuđena tržištu u dovoljnoj meri od strane banaka i faktoring kompanija?

Iako cenimo rezultate ostalih finansijskih institucija u delu faktoringa, klasično kreditiranje i dalje je primarni instrument koji komercijalne banke i IRF koriste prilikom kratkoročnog finansiranja klijenata. Verujemo da specijalizovana kompanija koja sve svoje resurse usmerava isključivo na faktoring usluge može mnogo kvalitetnije izaći u susret klijentima i da će udeo faktoring poslova u kratkoročnom finansiranju konstantno rasti. Savetodavna uloga faktoring kompanije, brzina realizacije i mogućnost da se individualni zahtev klijenta reši u roku od 24h i time brzo poboljša njegova likvidnost, sigurno će uticati da klijenti prepoznaju značaj profesionalne i specijalizovane faktoring kompanije.

Šta vaši klijenti komentarišu kao osnovnu prepreku za nedovoljno korišćenje faktoringa kao instrumenta obezbeđivanja likvidnosti nihovih preduzeća? Nepoznavanje ovog koncepta, nepostojanje navike za korišćenjem faktoring opcije i posezanje za klasičnim kreditiranjem ili neki drugi razlog?

Klijenti na crnogorskom tržištu uglavnom su navikli da održavanje likvidnosti finansiraju kreditiranjem. Dosadašnja mala zastupljenost faktoring kompanija a time i nedotatak edukacije na tržištu, nedovoljno poznate prednosti faktoringa razlozi su što kompanije na našem tržištu nisu uočile prednosti faktoringa. Upravljanje likvidnošću kompanije treba da krene već od same kalkulacije prodajne cene koju crnogorske kompanije određuju za svoje proizvode. Kao što mudre kompanije u prodajnu cenu uračunavaju i procenat koji će izdvojiti na promovisanje proizvoda ili brenda, tako u cenu treba uračunati i određeni deo namijenjen faktoring usluzi. Tada će potreba za kreditiranjem biti značajno manja, a kompanije će usvojiti model faktoringa i koristiti ga kad god se ukaže potreba za dodatnom likvidnošću, ili za plaćanjem dobavljaču pre vremena a kako bi se ostvario veći rabat prilikom prvog sledećeg uvoza. Verujemo da će kompanije sve više prihvatiti sve benefite faktoringa, a posebno mala i srednja preduzeća.

Da li mislite da će potražnja za ovom uslugom rasti?

Već uočavamo značajne pomake u korišćenju faktoring usluga i sve je veći broj kompanija koje nas kontaktiraju. Crnogorska ekonomija počiva na malim i srednjim preduzećima koja su glavni korisnici faktoring usluga. Iskustva sa drugih tržišta pokazuju da je faktoring dobio na značaju pojavom specijalizovanih kompanija i kreiranjem specijalnih odelenja u okviru velikih finansijskih intitucija pa verujemo da će ovaj trend zasigurno zahvatiti i naše tržište.

Tags
Back to top button