AmCham: Četiri prioritetna cilja za prevazilaženje problema u privredi Srbije – Bankar.rs
ANALIZEMAKROEKONOMIJASVE VESTI

AmCham: Četiri prioritetna cilja za prevazilaženje problema u privredi Srbije

Američka privredna komora u Srbiji (AmCham) predložila je konkretne mere za prevazilaženje problema u privredi Srbije izazvanih pandemijom korona virusa.

Predsednik AmCham-a Zoran Petrović ocenio je da će konačni uticaj pandemije na ekonomiju biti vidljiv u narednih šest meseci.

On je apelovao na novu Vladu da nastavi sa radom na unapređenju efikasnosti zdravstvenih usluga i elektronskih servisa, uz dalje unapređenje vladavine prava i poreske predvidljivosti, jer su ovo oblasti koje uslovljavaju brzinu oporavka.

Sa ciljem očuvanja što većeg broja radnih mesta, ali i što bržeg oporavka privrede, AmCham je formulisao četiri prioritetna cilja za podizanje kapaciteta javne uprave i oporavak privrede: kontinuirani razvoj eUprave, dalje unapređenje vladavine prava i efikasnosti pravosuđa, unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga, kao i unapređenje predvidivosti poreskog i parafiskalnog opterećenja.

Efikasna e-Uprava građanima i privredi donosi značajno smanjenje administrativnih troškova i povećanje transparentnosti, a u tom smislu potrebno je:

– Omogućavanje dostavljanja dokumentacije u svim administrativnim postupcima (sudski postupci, radno-pravni odnosi, i slično) elektronski bez zahtevanja naknadnog donošenja papirnih dokumenata

– Smanjenje administracije vezane za devizna plaćanja, naplatu i kreditne poslove uz koordinaciju sa Poreskom upravom

– Omogućavanje pune elektronske komunikacije sa svim graničnim službama, uključujući i inspekcijske organe i njihovu povezanost sa IT sistemom Uprave carina

– Obezbeđivanje kadrova i specijalizacija inspekcija za kontrolu nedozvoljene trgovine na internetu, posebno u oblasti lekova i medicinskih sredstava

– Omogućavanje razmene relevantnih podataka između javnog i privatnog sektora u cilju smanjenja administrativnog opterećenja transakcija po ugledu na primere iz EU

Što se tiče unapređenja vladavine prava i efikasnosti pravosuđa AmCham predlaže:

– Automatizaciju postupka dostave sudskih pismena i dostupnost podataka o dostavi u elektronskom obliku, kako bi se izbegla odlaganja ročišta zbog neuspelih uručenja, a za vreme trajanja epidemije omogućiti veći broj procesa putem video konferencijske veze

– Proširivanje e-Sud aplikacije za digitalizovano vođenje predmeta sa Upravnog suda i na ostale sudove, kao i na organe izvršnog postupka uz Sistematizaciju i dostupnost sudske prakse u elektronskoj formi

– Funkcionalnu specijalizaciju sudijskih timova u okviru sudova (posebno Upravnog suda za materije poreskih postupaka, zaštite konkurencije ), po ugledu na specijalizaciju koju sprovodi Privredni apelacioni sud, i njihovu stalnu edukaciju prema oblastima specijalizacije

– Obezbediti usklađivanje lokalne sudske prakse sa presudama Evropskog suda pravde kako bi primena propisa koji se usklađuju sa EU propisima, bila osigurana i na nivou pravosudne zaštite

Za unapređenje efikasnosti zdravstvenih usluga potrebno je obezbediti dovoljne kapacitete za PCR testiranja na zahtev kompanija, i u vreme vrhunca pandemije, radi bolje organizacije rada poslodavaca i omogućiti uzimanje uzoraka u prostorijama poslodavca.

Takođe potrebno je organizovati što veći pristup zdravstvenim uslugama i terapijama za ne-covid hronične i hitne pacijente za vreme trajanja pikova pandemije, koristeći telemedicinske platforme a sinergijom javnog i privatnog sektora.

AmCham predlaže i da se osigura obavljanje svih administrativnih postupaka izdavanja dozvola, obnova, odobravanje varijacija i promo materijala za lekove u zakonskim rokovima. Potrebno je i pružiti podršku ALIMS-u da novu elektronsku platformu za vođenje administrativnih postupaka za lekove upodobi rokovima, i eventualno razmotriti kadrovska pojačanja i proceduralna olakšanja koja će to obezbediti.

Predvidivost poreskog i parafiskalnog opterećenja jedan je od osnovnih parametara za potencijalne investitore prilikom donošenja odluke o investiranju, pa je sa tim u vezi potrebno:

– Omogućiti da fiskalno i parafiskalno opterećenje ne bude povećano, a zavisno od mogućnosti i smanjeno, uz doslednu primenu svih programa podrške privredi

– Sve izmene poreskih propisa obavljati nakon sprovedene javne rasprave i širokih konsultacija sa privredom, a primenu poreskih propisa unaprediti pisanjem sveobuhvatnih pravilnika o primeni propisa, umesto oslanjanja na sistem mišljenja

– Propisati poreske aspekte elektronskog fakturisanja i obezbediti test period za elektronske fakture u trajanju od najmanje 9 meseci

Tags
Back to top button