Bankar.rs istražuje: Šta se dešava sa kreditima od 90.000 dinara koje banke treba da daju “na reč” – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Bankar.rs istražuje: Šta se dešava sa kreditima od 90.000 dinara koje banke treba da daju “na reč”

Iako je Narodna banka Srbije još 28. avgusta omogućila da građani do kraja 2021. godine mogu da dobiju kredit od 90.000 dinara, čak i ako u toj banci u kojoj žele da ga uzmu nemaju otvoren račun, kao i bez depozita i posebnih zahteva, gotovo nijedna banka nije za sada počela sa davanjem takvih kredita.

Naime, NBS je novim propisima bankama dala mogućnost da odobravaju kredite do 90.000 dinara na dve godine i građanima koji trenutno nisu njihovi klijenti, odnosno koji nemaju otvoren račun i ne primaju zaradu kod njih. Kako je predviđeno, potrebna je samo izjava koju građani potpisuju i daju pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, a koja bi verovatno imala snagu menice. Ta odluka stupila je na snagu 28. avgusta, ali je gotovo niko još uvek ne primenjuje.

Razlog može biti u tome što ova mogućnost nije i obaveza banaka. No, u centralnoj banci za Bankar.rs kažu da veruju da će banke početi da nude i ovu vrstu kredita jer je i inicijativa za njihovo uvođenje potekla od banaka.

“Imajući u vidu da se po stupanju na snagu konkretnog propisa određen broj banaka već obraćao NBS pitanjima u vezi sa primenom navedene olakšice, NBS očekuje da će banke uvrstiti ove kredite u svoje ponude, ukoliko to već nisu učinile”, istakli su u NBS za naš portal.

Podsećaju da je Narodna banka Srbije usvojila Odluku o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima, kojom su za građane stvoreni uslovi za olakšan pristup finansijskim sredstvima, kao i da je odluka stupila na snagu 28. avgusta 2020. godine.

“Ovom odlukom je, između ostalog, privremeno olakšana procedura za pristup stanovništva kratkoročnim dinarskim kreditima (gotovinskim i potrošačkim) do određenog iznosa. Uvedeno je regulatorno rešenje koje banci omogućava da fizičkom licu, koje ne prima zaradu, odnosno penziju preko računa u toj banci, odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara s rokom dospeća do dve godine, i to tako da kao relevantan dokaz o zaposlenju i zaradi ili penziji dužnika u poslednja tri meseca prihvati potpisanu izjavu tog dužnika o tome, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću”, navode u NBS.

Dodaju da je odluka uvedena u okviru seta mera koje imaju za cilj podsticanje budućeg privrednog rasta i sprečavanje potencijalnih negativnih efekata pandemije virusa korona na stanovništvo i privredu, uz očuvanje finansijske stabilnosti.

“Predlog da se krediti male vrednosti mogu dobiti bez potvrde o visini primanja predstavlja inicijativu Udruženja banaka Srbije iz juna ove godine, koju je NBS prihvatila i uvrstila u paket mera podrške u vanrednim okolnostima. Udruženje banaka dalo je tada inicijativu da se razmotri mogućnost relaksacije potrebne dokumentacije u smislu dostavljanja izjave korisnika o ostvarenim prihodima u poslednja tri meseca za kredite sa malim iznosima. Imajući to u vidu, očekujemo da će banke iskoristiti ovu mogućnost i uskoro u svoju ponudu uvrstiti i ovakve kredite”, kažu u NBS.

Napominju da je u odluci NBS navedeno da se proizvodi ove vrste mogu odobravati samo do kraja 2021. godine. Dakle, ističu, ovo rešenje za sada nije trajno već olakšica koja treba klijentima da omogući da tokom vanrednih okolnosti ne idu u banku, odnosno dodatno u prostorije poslodavca umanjujući mogućnost fizičkog kontakta na najmanju moguću meru.

“U kontekstu trenutne zdravstvene situacije, cilj navedenog predloga bio je da se putem, pre svega, digitalnih kanala komunikacije ili maloprodajnih objekata omogući, privremeno, do kraja 2021. godine, odobravanje kredita manjih vrednosti sa kraćim rokovima dospeća kako bi se kreditne procedure u navedenim slučajevima učinile bržim i efikasnijim, bez odlazaka klijenta kod poslodavca radi overavanja potvrde o zaradi ili u banku radi pribavljanja izvoda iz evidencije banke o uplati zarade”, napomenuli su u NBS.

Uz sve to, dodaju, njihovim propisima definisano je da banka ovu mogućnost može ponuditi samo ukoliko je dokazala iz istorijskih podataka za prethodnih nekoliko godina da krediti male vrednosti nose malu i prihvatljivu stopu kašnjenja.

“Na ovaj način je u potpunosti pokriveno sve što je značajno sa aspekta upravljanja kreditnim rizikom tako da formulacija da se radi „kredit na časnu reč“ nije opravdana. Pri formulisanju regulatornog rešenja smo vodili računa i o rizičnosti samih plasmana i propisali obavezu da banke analiziraju rizičnost navedenih plasmana pre njihovog uvršćavanja u ponudu”, zaključili su u NBS.

(Bankar.rs)

Tags
Back to top button