10 pravila kriznog upravljanja – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

10 pravila kriznog upravljanja

Nema oblasti niti kompanije koja na neki način nije osetila posledice širenja virusa korona. Mnogim kompanijama će upravo način na koji “plivaju” kroz novonastalu situaciju i ovu iznenadnu krizu obeležiti dalju sudbinu. Stoga stručnjaci preporučuju brz odgovor, ali i uspostavljanje tima za krizni menadžment, koji je neophodan uslov za sve ostale aktivnosti odgovara na krizu.

Kritični prvi korak treba da bude aktiviranje plana kontinuiteta poslovanja (BCP) i prilagođavanje istog novonastalim okolnostima, ističe u svojoj studiji kompanija Ernst & Young. U slučaju da takav plan nije pravljen i testiran, kako kažu, prioritet je uspostavljanje funkcije kriznog upravljanja koja će pokrivati sva područja uticaja korona – krize u vašoj kompaniji, piše Blic.

Evo koje korake najpre treba preduzeti:

1. Uspostavljanje tima od poverenja

Okupite tm za krizni menadžment, koji mora biti sastavljen od ključnih donosilaca odluka iz sledećih segmenata poslovanja: član višeg menadžmenta/izvršnog odbora, prodaja, finansije, IT i operacije, ljudski resursi, PR/Komunikacije, pravni poslovi.

Potrebno je analizirati IT infrastrukturne potrebe za rad od kuće i instalirati sigurnu VPN konekciju za udaljeni pristup kompanijskim računarima i privatnim računarima po potrebi. Jednako i uspostaviti jasnu politiku za rad od kuće.

Neophodno je definisati komunikacione planove sa sledećim grupama: zaposleni, dobavljači, kupci i šira javnost, javne institucije. Preporuka je da se uspostavi centralna informaciona platforma (interni portal/Web site) sa ažurnim informacijama o trenutnom stanju, relevantnim politikama i procedurama itd.

4. Analiza izloženosti kompanije prema trećim stranama

Potrebno je, kako navode, proceniti zavisnost kompanije od trećih strana, odnosno poslovnih partnera ili javnih institucija, od kojih u značajnijoj meri zavisi sveukupno poslovanje kompanije i čija bi eventualna ranjivost prema postojećim korona rizicima, mogla da ima značajan uticaj i na poslovanje vaše kompanije.

U konkretnoj situaciji sa širenjem virusa korona, procena eksperata je da će kritične oblasti poslovanja za većinu kompanija biti sledeće: zaposleni, likvidnost, lanac snabdevanja, kupci i brend, kao i pravni rizici, navodi Blic.

1. Zaposleni

Neophodno je da kompanija prilagodi ili donese nove politike i procedure rada koje će obuhvatati nekoliko segmenata, Najpre razmislite o upravljanju rizikom širenja zaraze na radnom mestu. Preduzmite sve neophodne korake u zaštiti zdravlja radnika,poručuju.

Komunicirajte sa zaposlenima – napravite transparentan, jasan i dvosmeran plan komunikacije unutar vaše kompanije, definišite najvažnije teme za zaposlene u kompaniji i definišite učestalost komunikacije, obratite pažnju na edukaciju zaposlenih o merama za prevenciju širenja zaraze.

2. Likvidnost

Ključni izazov za vreme ekonomske krize odnosi se na upravljanje finansijama u kratkom roku (likvidnost) imajući u vidu očekivano smanjenje prodaje, poteškoće u naplati, kašnjenja ili prekidi u plaćanjima i sl. Potrebno je, kako navode obratiti pažnju na plaćanje obaveza prema državi, finansiranje, planirane investicije i obrtni kapital.

3. Očuvanje lanca snabdevanja

Vlada Republike Srbije je trenutno angažovana na izradi smernica u vezi sa uvozom i izvozom robe, transportom i konkretnim režimima snabdevanja. S tim u vezi, kompanije bi trebalo da, kao prvi korak, izvrše detaljnu procenu otpornosti lanca snabdevanja i definišu strateški okvir delovanja radi pronalaženja načina za pravovremeno snabdevanje u dinamičnom okruženju.

Sledeći koraci mogu biti korisni prilikom ovog procesa: Procena rizika lanca snabdevanja, definisanje kriznih scenarija, identifikovanje nedostataka u lancu snabdevanja, definisati potencijalne odgovore, simulacija efektivnosti odgovora.

4. Zaštita kupaca i brenda

Kao i u slučaju očuvanja lanca snabdevanja i ublažavanja rizika, nakon detaljne samoprocene, kompanijama je na raspolaganju niz koraka koje mogu preduzeti kako bi se zaštitili kupci i brend kompanije. Kako navode, treba sprovesti procenu rizika kupaca, obezbediti adekvatno kreditiranje, napraviti plan alokacije nedostatka određenih proizvoda u skladu sa prioritetima kupaca (npr. ograničiti prevelike narudžbine određenog tipa proizvoda), potražiti alternative za postojeće proizvode kako bi se sprečio odliv kupaca.

Bitno je kako dodaju i transparentno i pravovremeno komunicirati trenutnu situaciju koristeći sve dostupne kanale komunikacije uključujući društvene mreže.

5. Zaštita od pravnih rizika i izazova

Preporuka je da se sprovede sveobuhvatna procena rizika koji proizilaze iz postojećih ugovornih obaveza. Taj pregled, je kako poručuju dobro napraviti sa ključnim klijentima i pripremiti strategiju odbrane u slučaju nemogućnosti ispunjenja obaveza klijenata.

(Blic)

Tags
Back to top button