NBS o značaju otvaranja Poglavlja 4 – Bankar.rs
NBSSLIDERSVE VESTI

NBS o značaju otvaranja Poglavlja 4

Narodna banka Srbije imaće kao drugonadležna značajnu ulogu u okviru Poglavlja 4 koje je danas otvoreno na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, navodi se u saopštenju centralne banke, uz ocenu da je odluka o otvaranju rezultat mera i zakonodavnih aktivnosti koje je Srbija preduzela u prethodnom periodu, kao i sprovedenih reformi na institucionalnom nivou.

”Najšire posmatrano, liberalizacija kretanja kapitala, tržišta nekretnina, kao i platnih usluga, svim učesnicima na finansijskom tržištu otvara veće mogućnosti izbora i dovodi do snižavanja troškova, dok je usklađivanjem domaće regulative sa relevantnim međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma obezbeđeno transparentno i bezbedno ulaganje novca i unapređen položaj Srbije u međunarodnim okvirima”, navedeno je u saopštenju NBS.

U saopštenju se pominju i da su u oblasti koja se odnosi na kretanje kapitala i tekuća plaćanja izvršene značajne izmene domaćih propisa, kojima je obezbeđena konkretna korist građanima i privredi. ”Liberalizacijom tekućih plaćanja i, u okviru kapitalnih poslova, direktnih investicija, dugoročnih portfolio ulaganja i dugoročnih kredita, kratkoročnih prekograničnih kreditnih poslova koje obavljaju banke, kao i kratkoročnog zaduživanja po komercijalnim kreditima i po finansijskim kreditima koji su namenjeni za finansiranje uvoza, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i refinansiranje, kao i potpunom liberalizacijom kratkoročnih finansijskih kredita i kratkoročnih portfolio investicija prema zemljama Evropske unije – izvršeno je osavremenjavanje propisa koje je dodatno uticalo na pozitivne ekonomske rezultate zemlje”, navela je NBS.

U oblasti platnog sistema Srbija, odnosno Narodna banka Srbije, postigla je, po oceni NBS, verovatno i najveći napredak u okviru ovog poglavlja, imajući u vidu da se Zakon o platnim uslugama kojim se uređuje ova materija primenjuje još od 2015.

Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o platnim uslugama 2018. nastavljeno je dalje usaglašavanje pravnog okvira sa propisima Evropske unije kojima se uređuju uporedivost naknada za platne usluge u vezi s platnim računom, promena platnog računa i pravo na platni račun sa osnovnim uslugama, podseća NBS.

”Uvođenjem brojnih novina ovaj zakon predstavlja dobar primer za to kako usklađivanje domaćeg zakonodavstva s propisima Evropske unije donosi direktne koristi građanima i privredi, što je uvek u fokusu Narodne banke Srbije. Ovim zakonom naš pravni okvir uskladili smo s četiri veoma značajna propisa Evropske unije u oblasti platnog sistema, i to s propisima kojima se uređuju platne usluge, konačnost poravnanja u platnim sistemima, elektronski novac, pravo na platni račun s osnovnim uslugama i uporedivost naknada”, navedeno je u saopštenju.

Centralna banka podsetila je da je povećana konkurencija u domenu pružanja platnih usluga, pa tako pored banaka sada na tržištu Srbije posluje 13 platnih institucija i dve institucije elektronskog novca.

I u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Srbija je postigla značajan napredak u usklađivanju sa pravnim tekovinama Evropske unije, imajući u vidu da je donela novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kojim je izvršeno usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa relevantnim preporukama FATF (Financial Action Task Force – međunarodnog tela koje usvaja globalne standarde u ovoj oblasti) i Četvrtom Direktivom (EU) 2015/849, podsetili su u saopštenju.

”Posebno je značajno to što je Republika Srbija u vrlo kratkom roku u potpunosti sprovela Akcioni plan FATF iz februara 2018, a u mnogim oblastima otišla i korak dalje od onoga što je traženo ovim akcionim planom. Navedeno je potvrdio i FATF u svom javnom saopštenju objavljenom nakon plenarnog zasedanja tog tela u junu 2019. godine, čime je istaknut značajan napredak koji je Srbija postigla u poboljšanju svog sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, potvrđujući na taj način da su mehanizmi u ovom domenu značajno ojačani”, jedna je od ocena u saopštenju. Takođe, ocenjeno je da je osigurana politička posvećenost na najvišem nivou, kao i da su obezbeđeni institucionalni kapaciteti za održivost reformi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

U dosadašnjem procesu ispunjavanja kriterijuma za članstvo i usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije, Narodna banka Srbije je preduzela važne korake ka potpunoj harmonizaciji domaćih propisa sa relevantnim propisima Evropske unije, doprinoseći unapređenju privrednog ambijenta i razvoju usluga koje će biti kvalitetnije, raznovrsnije i dostupnije građanima, ocenjuju u centralnoj banci.

A u prilog takvoj oceni navode da su osim Poglavlja 4 – Slobodno kretanje kapitala, koje je danas otvoreno, u proteklom periodu otvorena i dva poglavlja u kojima je NBS prvonadležna i to Poglavlje 17 – Ekonomska i monetarna politika na Međuvladinoj konferenciji u decembru 2018, a Poglavlje 9 – Finansijske usluge na Međuvladinoj konferenciji u junu 2019.

Pored toga, na Međuvladinoj konferenciji u decembru 2018. otvoreno je i Poglavlje 18 – Statistika, u kojem Narodna banka Srbije, kao jedan od odgovornih proizvođača zvanične statistike, ima značajnu ulogu.

NBS još poručuje da navedenim zadacima i principima ostaje posvećena u daljem toku pregovora, a imajući u vidu svoje strateško opredeljenje da kontinuirano unapređuje domaći pravni okvir u skladu s međunarodnim standardima i propisima Evropske unije, uz uvažavanje specifičnosti domaćeg tržišta i da to bude uvek u korist naših građana i privrede.

Tags
Back to top button