Milićević: Akcije Kraša se prodaju po 4 puta većoj ceni od realne – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Milićević: Akcije Kraša se prodaju po 4 puta većoj ceni od realne

Ekonomista Dragovan Milićević, autor portala Makroekonomija.org, uradio je detaljnu analizu, odnosno tzv valuaciju kompanije “Kraš” primenom modela zarađivačke sposobnosti, tj. sposobnosti generesanja casha, ili potencijalom razvoja i rasta (naglasak je na razvoju a ne rastu jer rast sa cenom kapitala većom od stope prinosa nije razvoj već gomila kvanitativnih pokazatelja). Za Bankar.rs precizirao je da se akcije te kompanije plaćaju čak četiri puta više od realne vrednosti.

“Vrednovanje kompanije ovim modelom ukazuje na sposobnost kompanije da generiše gotovinu. Spada u savremne i široko korišćene modele “Valuation of Company” u razvijenim ekonomijama i predstavlja reper za odredjivanje konačne vrednosti kompanije. Procena vrednosti kompanije je veoma složen proces i nikada nije egzaktni pokazatelj jer se zasniva na proceni novčani i poslovnih tokova u budućem vremenskom periodu (5-10 godina, optimalno je 6-7). takođe polazi i od određenih blago rečeno nesigurnih pretpostavki o makrookruženju tj. hipotezi da se budući poslovni ambijent kao i relativna stabilost tržišta i cena neće značajnije menjati”, navodi Milićević.

Utvrđivanje vrednosti kompanije, objašnjava, je sofisticiran i visoko stručno odgovoran posao. Podrazumeva interdisciplinaran pristup jer se kod procene vrednosti akcenat pre svega stavlja na procenu tzv. gotovinskog toka, odnosno koliko je kompanija u stanju da stvori nove vednosti i da generiše gotovinu iz poslovanja. Postoje mnoštvo različitih pristupa i metoda ali je u cilju određivanja aproksimativne vrednosti u brzom postupku koji isključivo služi kao orijentir za dalje aktivnosti prisutan visoko sofisticiran model zasnovan na sledećim pretpostavkama:

– Stopa rasta tržišta proizvoda i usluga na kojom kompanije ostvaruje svoje aktivnosti;
– Stopa rizika poslovanja;
– Bezrizična stopa prinosa;
– Β- koeficijent;
– Odnos sopstvenog i pozajmljenog kapitala;
– Troškovi kapitala;
– Trošak duga;
– Programirana stopa rasta i sl.

Apsolutni autoritet u ovoj oblasti (valuacije kompanija) je prof. Aswath Damodaran. Koristeći njegove metode procene, autor ovih redova je uradio simulaciju vrednovanja kompanije imajući u vidu napred izrečene pretpostavke. Model profesora Damodarana autor koristi uz njegovu saglasnost, a uporedne vrednosti anlizirane kompanije i kompanija sa kojima se uporedjuje su uzete sa službenog sajta. pages.stern.nyu.edu/~adamodar/.

“Kraš je naime kompanija čija je procenjena vrednost ispod kapitalizacije i vredi, kaže Milićević, 91,3 miliona evra (podaci o prihodu i EBIT i konačna vrednost su u kunama. U poslednjem redu je dobijena vrednost preračunata u Eur – 7,45 KUNA/eur)”, navodi Milićević.

Kompanija je, podseća, listirana na Zagrebačkoj berzi i kretanje akcija je u septembru gotovo tri puta više.

“Obračunska vrednost akcije je 217 kuna (ukupan kapital podeljen sa tržišnom cenom akcije. Kompanije je u odnosu na 124 slične kompanije u Evropi značjano precenjena u ovom trenutku. Trenutna tržišna vrednost je 367 miliona eura ili 4 puta više od procenjene”, zaključuje Milićević.

“Kontrolne vrednosti su uzete na bazi podataka sa već navedednog sajta A.Damodarana i biće date u prilogu. Model se bazira na uporednim podacima složenog algoritma postavljenog od strane A.Damodarana, svi relevatni podaci su dostupni na navednom sajtu”, napominje Milićević.

Dodaje da su vrednosti date samo na bazi podataka iz finansijskih izveštaja kompanije Kraš na bazi redovnog bilansa za 2018. godinu.

 

Tags
Back to top button