Neto dobit banaka u Republici Srpskoj u prvoj polovini 2019. iznosila 50,9 miliona KM – Bankar.rs
BANKEINOSTRANE BANKESVE VESTI

Neto dobit banaka u Republici Srpskoj u prvoj polovini 2019. iznosila 50,9 miliona KM

Bankarski sektor Republike Srpske ostvario je u prvom polugodištu 2019. godine neto dobit u ukupnom iznosu od 50,9 miliona KM, a što je manje za 5% u odnosu na 30.06.2018. godine, pokazuju podaci entitetskog regulatora, izveštava Indikator.ba.

Ukupna aktiva bankarskog sektora iznosi 9.011,7 miliona KM i beleži porast od 3% u odnosu na kraj 2018. godine.

– U strukturi aktive bilansa banaka došlo je do rasta pozicija hartija od vrednosti i bruto kredita, uz smanjenje pozicije novčanih sredstava, dok su u pasivi depoziti imali apsolutni rast uz smanjenje učešća, navodi se u izveštaju.

Ukupni bruto krediti iznose 5,14 milijardi KM ili 61,3% bruto bilansne aktive i zabeležili su rast po stopi od 3%.
Najveće učešće i dalje imaju krediti dati građanima 46,8%, sa stopom rasta od 5 %, te krediti dati privatnim preduzećima i društvima 36,8% sa stopom rasta od 3%. Krediti dati vladi i vladinim institucijama čine 10,8% ukupnih kredita i takiođe su porasli za 3%.

-Trend intenzivnijeg dugoročnog kreditiranja u odnosu na kratkoročno kreditiranje je nastavljen, a ugovaranje kredita sa promenljivom kamatnom stopom koje je prisutno kod kredita sa dugim rokom otplate treba biti posebno posmatrano zbog toga što u budućnosti može predstavljati dodatni kreditni rizik, upozorava Agencija za bankarstvo RS.

Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 8,70% i smanjeno je za 0,84 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine kada je iznosilo 9,54%.

Depoziti bankarskog sektora iznose 6,12 milijardi KM veći su za 1% u odnosu na kraj 2018. godine. U sektorskoj strukturi depozita, depoziti građana povećali su svoje učešće na 58% ukupnih depozita i imaju stopu rasta 5%.
Značajan rast imali su depoziti vladinih institucija (11%) i javnih i držanih preduzeća (5%).

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora Republike Srpske je 18,33% i veća je za 0,67 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine (17,66%).

Kamatne stope beleže dalji pad, pa je tako prosečna efektivna kamatna stopa na kredite za period januar – juni 2019. godine je 5,46% i manja je za 0,20 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu. Prosečna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne depozite banaka je 0,46% što je smanjenje za 0,17 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu.

Bankarski sektor čini osam banaka sa mrežom od 135 filijala i 149 ostalih organizacionih delova i sa ukupno 2.990 radnika.

Rangiranje banaka u RS po visini neto aktive (u 000 KM)

1. “Nova banka” a.d. Banja Luka 2.033.082
2. “UniCredit Bank” a.d. Banja Luka 1.571.050
3. “NLB banka” a.d. Banja Luka 1.495.158
4. “Sberbank” a.d. Banja Luka 922.757
5. “Addiko Bank” a.d. Banja Luka 799.605
6. “MF banka” a.d. Banja Luka 458.851
7. “Komercijalna banka” a.d. Banja Luka 473.085
8. “Pavlović International Bank” a.d. Bijeljina 185.387

Izvor: Indikator.ba

Tags
Back to top button