KOMePAY digitalna Visa kartica Komercijalne banke: Plaćajte brzo i sigurno mobilnim telefonom – Bankar.rs
BANKARSKI PROIZVODIBANKEDOMAĆE BANKEElektronsko bankarstvoINOVACIJEMobilna placanjaPlatne karticeSLIDERSVE VESTI

KOMePAY digitalna Visa kartica Komercijalne banke: Plaćajte brzo i sigurno mobilnim telefonom

KOMePAY kartica je Visa Electron digitalna kartica instalirana na mobilnom uređaju (mobilni telefon ili tablet) koja omogućava obavljanje beskontaktnih transakcija, na POS terminalima i ATM uređajima, koji su opremljeni beskontaktnim čitačima.

Beskontaktne transakcije su one transakcije koje se zaključuju bez fizičkog kontakta KOMePAY kartice i POS terminala/ATM uređaja.

ŠTA DOBIJAM UZ KARTICU?
  • Primi novac bilo gde u svetu
  • Primi novac neograničen broj puta
  • Uplate u svim ekspoziturama
  • Onlajn uplate 24/7
  • Plaćanje u zemlji i inostranstvu
  • Besplatne SMS notifikacije

Prilikom plaćanja robe/usluga KOMePAY karticom, Korisnik startuje mBank aplikaciju, klikne na dugme Plati i prinosi zadnju stranu mobilnog uređaja na kojem je instalirana KOMePAY kartica do čitača za beskontaktna plaćanja, odnosno prinosi zadnju stranu mobilnog uređaja do čitača za beskontaktna plaćanja i unosi svoj PIN, zavisno od iznosa transakcije. Plaćanje je moguće izvršiti i bez startovanja mBank aplikacije, direktnim prinošenjem mobilnog uređaja beskontaktnom čitaču, ukoliko mobilni uređaj podržava ovaj način plaćanja (opcija Tap&Pay).

Iznos transakcije za koji nije neophodan unos PIN-a regulisan je pravilima VISA asocijacije i iznosi približno 25 USD, u protivvrednosti valute u kojoj se vrši plaćanje.

Svi čitači za beskontaktna plaćanja na sebi imaju sledeći simbol: Komercijalna banka ad Beograd

Transakcije KOMePAY karticom se mogu realizovati i ako mobilni uređaj nema internet konekciju, ali je potrebno da ima raspoložive platne kredencijale za realizaciju transakcije. Platni kredencijali su jednokratni sigurnosni elementi neophodni za obavljanje svake pojedinačne transakcije.

Maksimalan broj platnih kredencijala je 5 što podrazumeva da Korisnik može izvršiti maksimalno 5 transakcija bez internet konekcije, nakon čega je potrebno da mobilni uređaj sa KOMePAY karticom ostvari internet konekciju i korisnik aktivira KOMePAY opciju, kako bi se platni kredencijali ažurirali. Nakon 30 sekundi platni kredencijali će biti ažurirani. Jednom dnevno i nakon svakog plaćanja, a ukoliko mobilni uređaj ostvaruje internet konekciju, vrši se ažuriranje platnih kredencijala. 

Da bi klijent postao korisnik KOMePAY kartice potrebno je da ima:

  1. Otvoren dinarski račun u Banci;
  2. Poslednju verziju mBank aplikacije;
  3. Mobilni uređaj koji:

3.1.    funkcioniše na Android OS (verzija 5.0 i naprednija),
3.2.    poseduje NFC tehnologiju sa opcijom plaćanja.

Postupak apliciranja i instaliranja KOMePAY kartice realizuje se u nekoliko koraka:

1. Klijent podnosi Zahtev za izdavanje KOMePAY kartice putem mBank aplikacije u okviru opcije Kartice – Zahtev za KOMePAY karticu.

2. Nakon odobrenja i aktivacije od strane Banke, klijent dobija kodove (ID kartice i Autorizacioni kod), potrebne za instaliranje KOMePAY kartice.

3. Kodovi se unose u okviru opcije KOMePAY na pocetnoj strani mBank aplikacije.

4. Ukoliko su kodovi ispravno uneti, kartica ce biti instalirana i spremna za korišcenje.

Pre podnošenja zahteva za KOMePAY karticu neophodno je da Korisnik potvrdi da je upoznat sa Pravilima izdavanja i korišćenja KOMePAY kartice.

ID Kartice i Autorizacioni kod su sigurnosni kodovi neophodni za instaliranje KOMePAY kartice kod prvog korišćenja, u slučaju promene mobilnog uređaja ili reaktivacije KOMePAY kartice. ID kartice i Autorizacioni kod, Banka uručuje Korisniku nakon identifikacije i potpisivanja Ugovora. Jednom uneti ID Kartice i Autorizacioni kod se ne mogu više koristiti. ID Kartice i Autorizacioni kod traju 48h od trenutka generisanja. Ukoliko se ne iskoriste u navedenom roku, potrebno je da se Korisnik obrati Banci u cilju dobijanja novih.

KOMePAY kartica nema troškove izdavanja, niti članarinu za korišćenje. Ostale naknade su regulisane Tarifom naknada koje se primenjuju u poslovanju sa platnim karticama.

Tags
Back to top button