NBS: Pratimo primenu Zakona o konverziji – Bankar.rs
NBSSVE VESTI

NBS: Pratimo primenu Zakona o konverziji

Zakonom o konverziji koji je lex specialis, propisano je da nadzor na primenom tog zakona vrši Narodna banka Srbije, u skladu sa Zakonom o bankama, u postupku posredne i neposredne kontrole, a ne u postupku po pojedinačnim pritužbama propisanim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, navela je NBS povodom, kako su rekli, učestalog obraćanja korisnika kredita u kojima se ukazuje na pojedine odredbe ugovora kojima se vrši konverzija na osnovu Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

“Zakonom o konverziji obuhvaćeno je preko 17.000 korisnika i 15 banaka, a zakonodavac je u pogledu kontrole primene tog zakona uputio na Zakon o bankama budući da Narodna banka Srbije po tom zakonu ima mnogo šira ovlašćenja prema bankama nego u postupku po pritužbi. Na osnovu Zakona o bankama, ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti, može bankama da naloži otklanjanje tih nepravilnosti prema svim korisnicima (za razliku od postupka po pritužbi). Narodna banka Srbije aktivno prati postupanje banaka i svakako će sprovesti kontrolne postupke, te proveriti postupanje banaka, a ako utvrdi određene nepravilnosti uključujući i one koje su materijalnog karaktera naložiti njihovo otklanjanje bez obzira na zaključen ugovor o konverziji”, kažu u centralnoj banci.

Što se tiče mogućeg dejstva zaključenja ugovora kojim se vrši konverzija na spor koji se već vodi između korisnika i banke, dodaju, ovo dejstvo će u svakom konkretnom sporu utvrđivati sud, u zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, a naročito od tužbenog zahteva i predmeta spora, dosadašnjeg toka sudskog postupka, dokaza izvedenih u tom postupku, zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija, kao i zahteva koje u tom smislu same stranke iznesu pred sudom.

“S tim u vezi, odlučujući o sudbini parničnog postupka sud može da ceni, a stranke da pred sudom osporavaju bilo koju odredbu ugovora kojim se vrši konverzija. Imajući navedeno u vidu Narodna banka Srbije ne može da ulazi u sudsku nadležnost te da utvrđuje posledice zaključenog ugovora kojim se vrši konverzija na parnične postupke koji su u toku”, kažu u NBS.

Savetuju svim korisnicima da ako imaju određenih nedoumica ili primedaba u vezi sa konkretnim odredbama tog predloga najpre kontaktiraju banku i probaju da u neposrednoj komunikaciji razreše eventualna sporna pitanja.

Tags
Back to top button