Šta posle odluke za kredite u CHF? – Bankar.rs
ANALIZESLIDERSVE VESTI

Šta posle odluke za kredite u CHF?

Vrhovni kasacioni sud Srbije zauzeo je stav da je ništavna odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga u švajcarskim francima. Stručnjaci objašnjavaju šta to tačno znači za građane.

“Nakon nekoliko godina velike sudske borbe sudovi staju na stranu građana i zakona“, kaže za B92 dugogodišnji advokat Mišo Dobrijević.

“Pravnim shvatanjem Vrhovonog kasacionog suda (VKS) potvrđeno je od strana najviše sudske instance da su krediti indeksirani u švajcarskim francima (CHF) ništavi u domenu valutne klauzule, čime su potvrđeni navodi korisnika kredita u hiljadama sudskih postupaka da su isti krediti nezakoniti. Intencija shvatanja VKS-a je da se utvrđenjem ništavosti valutne klauzule u CHF kredita izvrši konverzija kredita u evro sa svim kriterijumima koji su važili za kredite indeksirane u valuti evro na dan puštanja u tečaj CHF kredita i da se nakon toga u toj valuti ugovori o kreditu potpuno izvrše“, kaže Dobrijević.

Kako ističe, bitan deo pravnog shvatanja VKS jeste i osnovanost zahteva da se obustave izvršenja nad nepokretnostima, stanovima i kućama građana koji su zaduženi u valuti CHF a preti im opasnost od prinudne prodaje i iseljenja. Ovaj cilj će biti, objašnjava on, postignut određivanjem privremenih mera kojima se zabranjuje aktiviranje hipoteka dok traje sudski postupak.

“Nakon nekoliko godina velike sudske borbe sudovi staju na stranu građana i zakona, potvrđuju se presude u vezi povećanja kamatnih stopa, primene različitih kurseva prilikom puštanja kredita u tečaj i naplate anuiteta, donese se presude za vraćanje novca uzetog na ime obrade i praćenja kredita, nezakonitih zateznim kamatama i plaćanja prema Nacionalnoj korporacije za osiguranje stambenih kredita“, rekao je Dobrijević za B92.

Savet advokata je da korisnici kredita u valuti CHF od banaka u što skorijem roku treba pismeno uz obrazloženje da zahtevaju sporazumno rešavanje njihovih kreditnih dugovanja zajedno sa opomenom pred utuženje i predlogom rešenja, te da, ukoliko banke u kratkim rokovima ne odgovore pozitivno, da se preduzmu radnje utuženja pred sudovima.

“I pored ovakvog stava svakako u korist korisnika kredita zaduženih u CHF ogroman broj korisnika se oglašava sa mnogobrojnim nedoumicama povodom ovog pravnog shvatanja pa se pored pitanja realizacije ovog stava uglavnom interesuju, po našem mišljenju opravdano, kada i na koji način je tema između njih kao korisnika i banke bila valuta evro, šta je sa već prodatim nepokretnostima koje su bile predmet hipoteke, šta se dešava sa eventualno započetim postupcima za ništavost celog ugovora kao i za raskid ugovora zbog promenjenih okolnosti odnosno enormnog rasta valute CHF u odnosu na dinar a za šta nema odgovora u pravnom shvatanju VKS-a a na koje su odgovor očekivali pa ostaje da se vidi šta će sa istima biti“, zaključuje Dobrijević.

Dejan Gavrilović, predsednik udruženja “Efektiva“, koje se problemom korisnika zaduženih u CHF bavi dug niz godina, navodi da ovo svakako jeste korak napred, ali i kako je ovo trebalo i moralo da se desi mnogo ranije i da bi bile sprečene mnoge tragedije koje su se već desile. Takođe ističe da će VKS morati da se izjasni i o ništavosti celih kredita indeksiranih u valuti CHF i o raskidu takvih ugovora zbog promenjenih okolnosti (kako zbog brojnosti postupaka tako i zbog šarolike prakse), što u svim zemljama koje su se susrele sa istim problemom više nije sporno i sve su ga rešile pozitivno u korist zaduženih u CHF.

Smatra da sve suprotno vodi aboliranju banaka, koje su godinama odbijale da pravedno i sporazumno sa zaduženima reše ovaj problem, prenosi B92.

Gavrilović ističe i preporučuje građanima da u pregovore sa bankom ulaze obazrivo i da konačno rešenje svakog pojedinačnog kredita zahteva detaljnu analizu i matematičke operacije koje će svakako u krajnjem ishodu dovesti do umanjenja glavnice i rata.

Posle shvatanja svakako očekuje konstruktivniji pristup i samih banaka u razgovoru sa dužnicima u cillju pronalaženja prihvatljivog rešenja za obe strane.

Naime, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da je ništavna odredba ugovora o kreditu o indeksiranju dinarskog duga u švajcarskim francima, zatim da se ti krediti mogu konvertovati u kredite vezane za evro, po kursu na dan zaključenja ugovora, i da treba obustaviti sve postupke prinudne naplate kredita indeskiranih u francima.

Tags
Back to top button