Šta se prodaje u Komercijalnoj banci? – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Šta se prodaje u Komercijalnoj banci?

Komercijalna banka je osnovana 1970. godine. Akcijski kapital od 335,4 i ukupni kapital od 519,1 miliona evra svrstava je u top pet banaka na tržištu Republike Srbije.

Banka trenutno zapošljava oko 3.000 radnika. Analizom je obuhvaćen pregled vlasničke strukture Komercijalne banke, opšte informacije, informacije o akcijama Komercijalne banke i analiza poslovanja. Analizom poslovanja obuhvaćen je period od 2010. do trećeg kvartala 2018. godine što je poslednji period za koji postoje relevantni podaci, prenosi Nova ekonomija.

U skladu sa Zakonom o bankama, Komercijalna banka je, kao i sve druge banke, registrovana kao akcionarskodruštvo (a.d.). Banka je zvanično osnovana 1970. godine, dok je od 1992. godine poznata u javnosti u sadašnjem formatu i strukturi.

Najveći akcionar Komercijalne banke je Republika Srbija, sa 41,75% akcija, dok je drugi najznačajniji akcionarEvropska banka za obnovu i razvoj sa 24,43% akcija. Najznačajnije akcionare Komercijalne banke, pored države iEBRD, predstavljaju inostrani investicioni fondovi.

Na Beogradskoj berzi listirane su opšte akcije Komercijalne banke, sa pravom glasa. Pripadaju Standard Listingu, koji broji kompanije čijim hartijama se aktivno trguje. Hartijama kojima se svakodnevno trguje u velikom broju pripadaju Prime Listingu gde je trenutno listirano 4 kompanije (Aerodrom Nikola Tesla, Energoprojekt, Fintel energija i NIS). Prosečan dnevni promet akcija u 2018. godini je 5,900,311 RSD, sa prosečnim brojem transakcija od 2,66.Prosečna zarada po akciji iznosi 472,14 RSD, dok je odnos cene i zarade po akciji 5,04. Cena akcije u odnosu naknjigovodstvenu vrednost akcije iznosi 0,64, što govori da je akcija potcenjena.

Na osnovu pregleda ukupne aktive jedne banke moguće je primetiti stabilan rast u periodu od 2010. do 2014. godine, nakon kog dolazi do blagog pada od 4% zbog otpisa nenaplativih kredita. Svakako, aktiva banke je na nivou od cca 400 mlrd RSD proteklih 5 godina. Depoziti banke prate stabilan rast aktive, oni učestvuju sa 80% u ukupnim izvorima finansiranja banke. Na kraju trećeg kvartala 2018. depoziti su na nivou od 307 mlrd RSD, piše Nova ekonomija.

Neto dobitak banke u periodu od 2010. do 2014. godine ima trend rasta, dok u 2015. i 2016. godini možemo primetiti gubitak koji se pojavljuje usled otpisa visoke vrednosti nenaplativih kredita. U 2017. godini dobitak je 41%viši nego u 2014. godini kada je prikazan najviši dobitak pre otpisa nenaplativih kredita i iznosio je 8,1 milijardi dinara.

U 2018. godini zaključno sa trećim kvartalom, neto dobitak iznosi 6,5 milijardi dinara.

U strukturi prihoda najznačajniji prihodi su od kamata i naknada provizija, ove dve vrste prihoda donose 99% ukupnih prihoda banke. Prihod od kamata je imao trend rasta u periodu od 2010. do 2014. godine, kada dolazi do pada ukupnog prihoda od kamata, međutim iako je nakon 2014. došlo do pada ukupnog prihoda od kamata, dobitak od kamata se zadržao na nivou od cca 13 mlrd RSD. Dobitak od kamata na kraju trećeg kvartala 2018. godine iznosi 9,5 milijardi dinara, navodi Nova ekonomija.

Prihod od naknada i provizija ima stabilan trend rasta od oko 3,5% godišnje, dok rast dobitka od provizija nije u korelaciji sa rastom prihoda od provizija, međutim na godišnjem nivou je stabilan tokom posmatranog perioda i iznosi prosečno 4,8 milijardi dinara. Na kraju trećeg kvartala 2018. godine dobitak od naknada i provizija iznosi 3,8 milijardi dinara.

U ukupnu aktivu banke spadaju deponovana sredstva kod centralne banke, hartije od vrednosti, krediti i potraživanja, investicije, nekretnine i ostalo. Najznačajnije učešće u ukupnoj aktivi imaju hartije od vrednosti sa 34% i krediti i potraživanja sa 42%.

Tags
Back to top button