Za isplatu garantovanih depozita u IBM banci treba oko 22 miliona evra – Bankar.rs
BANKESLIDERSVE VESTI

Za isplatu garantovanih depozita u IBM banci treba oko 22 miliona evra

Ukupni garantovani depoziti IBM banke u stečaju, koji bi trebalo da se isplate klijentima banke u vlasništvu biznismena Duška Kneževića iznose oko 22 miliona evra. To je podatak Fonda za zaštitu depozita (FZD).

Direktor FZD-a Predrag Marković “Vijestima” je kazao da se ti podaci odnose na datum 30. novembar prošle godine, kao i da će precizne informacije u vezi svih depozita u toj banci saopštiti kada FZD -u stečajni upravnik dostavi detaljne podatke.

“IBM banka je pošla u stečaj 4. januara 2019. godine. Na taj dan je imenovan stečajni upravnik, koji je u obavezi da u roku od 10 radnih dana Fondu dostavi podatke o deponentima, depozitima i njihovim obavezama. Prema podacima od 31. 11. 2018. godine ukupan iznos garantovanih depozita kod IBM banke u stečaju je oko 22 miliona evra”, kazao je Marković.

On je objasnio da je utorak (9. januar) prvi radni dan nakon otvaranja postupka stečaja i da podatke očekuju do kraja naredne nedelje.

Prema podacima iz posljednjeg bilansa stanje IBM banke u stečaju ukupni depoziti klijenta su 37,9 miliona evra.Ti podaci su dostupni na sajtu Centralne banke (CBCG) i odnose se na kraj septembra prošle godine.

FZD će klijentima banke isplatiti zakonom garantovanih 50.000 evra, dok ostatak iznad 50.000 evra klijenti mogu dobiti iz deobe stečajne mase. Prema zakonu o stečaju i likvidaciji banaka prioritet u isplati novca iz stečajne mase imaju Centralna banka po osnovu kredita datih banci ili drugih obaveza banke nastalih tokom privremene uprave ili stečajnog postupka, zatim FZD po osnovu isplate garantovanih depozita i tek onda na red dolaze klijenti banke za isplatu ostatka novca iznad 50.000 evra.

Stečaj u IBM banku je uveden 4. januara.Tog dana objavljen je na sajtu vrhovne monetarne institucije oglas o otvaranju stečajnog postupka u IBM banci u kome se navodi da je za stečajnog upravnika imenovan Milan Rakočević.

On vodi stečajni postupak u nekadašnjoj Ekos banci koji ni nakon 15 godina nije završen. Ekos banci oduzeta je dozvola za rad 28. 3. 2003. godine.

Poverioci IBM-a u stečaju pozvani su da u roku od od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Službenom listu Crne Gore prijave stečajnom upravniku svoja potraživanja sa dokazima.

Stečajni upravnik, shodno zakonu, dužan da o prijavljenim potraživanjima odluči u roku od 30 dana od dana isteka roka za njihovo prijavljivanje. O visini prijavljenih potraživanja i potraživanja koja se smatraju prijavljenim stečajni upravnik donosi rešenja i dostavlja ih poveriocima, najkasnije u roku od mesec dana, s tim da visinu potraživanja po osnovu depozita, koji se štite u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita depozita, umanjuje za iznos obračunatih garantovanih depozita koje isplaćuje FZD.

Stečajna masa sastoji se od sve pokretne, nepokretne, materijalne i nematerijalne imovine banke, gde god se ona nalazi, svih potraživanja banke, svih ugovornih prava, svih intelektualnih prava i ostalih prava stečenih na osnovu zakona, dok u stečajnu masu ne ulazi imovina banke ili pravo (kolateral) koje je banka založila radi obezbeđenja kredita za ispunjenje obaveza u platnom sistemu, a koji je uzela od drugog učesnika platnog sistema.

Tags
Back to top button