Bankari dobro zarađuju, ali i strepe za posao – Bankar.rs
DOMAĆE BANKESLIDERSVE VESTI

Bankari dobro zarađuju, ali i strepe za posao

Digitalizacija i novi vlasnici banaka smanjuju broj zaposlenih.

Od pro­se­ka pla­te u ban­kar­skom sek­to­ru ve­ro­vat­no se oša­mu­te mno­gi u Sr­bi­ji i, na­rav­no, po­že­le ta­kvo rad­no me­sto. Jer, ban­kar­ski slu­žbe­ni­ci pro­šle go­di­ne u pro­se­ku me­seč­no su za­ra­di­li 100.558 di­na­ra, po­ka­zu­ju zva­nič­ni po­da­ci sta­ti­sti­ke. To je dvo­stru­ko vi­še od pro­se­ka pla­te u Sr­bi­ji za ce­lu go­di­nu ko­ja je iz­no­si­la 47.893. di­na­ra.

U Sin­di­ka­tu fi­nan­sij­skih or­ga­ni­za­ci­ja Sr­bi­je ka­žu, me­đu­tim, da pro­sek ne da­je pra­vu sli­ku.

– Pla­te čel­nih lju­di i nji­ho­vi bo­nu­si di­žu pro­sek ban­kar­skog sek­to­ra, jer one idu do ne­ko­li­ko sto­ti­na hi­lja­da di­na­ra. Šal­ter­ski rad­ni­ci ko­ji ima­ju sred­nju struč­nu spre­mu, na pri­mer, ma­lo za­ra­đu­ju. Da li ve­ru­je­te da ima ba­na­ka u ko­ji­ma rad­ni­ci na šal­te­ru za­ra­đu­ju sa­mo 30.000 di­na­ra me­seč­no. A ako im je rad­no vre­me do pet ne zna­ju da li će iza­ći s po­sla u se­dam ili osam uve­če. Naj­go­re je oni­ma na šal­te­ru, jer me­nadž­ment po­sta­vlja vi­so­ke zah­te­ve za ma­lu pla­tu – ka­že Mi­lan Alem­pi­je­vić, pred­sed­nik ovog sin­di­ka­ta.

 

Izvor: politika.rs

Tags
Back to top button